TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 39

39
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
TÜBİTAK UME Elektromanyetik Laboratuvarı tarafından
düzenlenen “Ulusal EMC Çalıştayına çeşitli üniversitelerden
öğretim üyeleri, sivil ve askeri test laboratuvarları personeli
ile Türkiye endüstrisinden EMC testlerine ihtiyaç duyan üre-
tici firmaların 38 temsilcisi katıldı.
Çalıştayda TÜBİTAK UME’nin koordinatörlüğünde, LNE
(Fransa), VSL (Hollanda), SP (İsveç), SIQ (Slovenya), METAS
(İsviçre), CMI (Çek Cumhuriyeti), INTA (İspanya), UPC (İspan-
ya), UT (Hollanda) gibi metroloji enstitüleri ve üniversitele-
rin ortaklığında yürütülen bir European Metrology Resear-
ch Project (EMRP) projesi olan EMC IND 60 “Improved EMC
Test Methods in Industrial Environments” Projesi’nin tanıtı-
mına yönelik sunular yapıldı.
Endüstride zaten yaygın bir şekilde kullanılan EMC me-
totlarıyla, laboratuvar ortamında uygulanan standart me-
totların değerlendirildiği çalıştayda endüstrinin ihtiyaçları
doğrultusunda, endüstriye yönelik yeni alternatif EMC test
metotları geliştirerek bu yeni metotları endüstriye sunma
hedefiyle hayata geçirilen EMC IND60 Projesi kapsamın-
da üretilen çıktılar ve bundan sonra yapılacak çalışmaların
detayları katılımcılarla paylaşılarak katılımcıların görüş ve
önerileri alındı.
TÜBİTAK ile Birleşik Meksika Devletleri
Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurumu
(CONACYT) Arasında İşbirliği
TÜBİTAK’ın Latin Amerika ülkeleri ile aktif işbirliğine
verdiği önem doğrultusunda ve Birleşik Meksika Devletle-
ri Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurumu (CONACYT) ile 29 Eylül
2014 tarihinde imzalanan “TÜBİTAK-CONACYT Arasında Bi-
lim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde
ortak Ar-Ge projeleri için bir çağrı açıldı.
İki ülke araştırmacılarının işbirliği projeleri gerçekleştir-
melerine imkân sağlayacak olan çağrı, 1 Haziran - 2 Ekim
2015 tarihleri arasında açık kalacak.
Sağlık, Metroloji, Enerji, Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji
alanlarındaki projelerin destekleneceği 2552 kodlu TÜBİ-
TAK - CONACYT İşbirliği Programı çerçevesinde, ortak proje
önermek isteyen Türk araştırmacıların başvurularını, http://
uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresindeki elektronik başvuru sis-
temi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.
TÜBİTAK- Pakistan
Bilim Vakfı Çağrısı
Açıldı
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook