TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 30

2015
AGUSTOS
30
İ p e k y o l u K a l k ı n m a A j a n s ı B U T A L ’ ı Z i y a r e t E t t i
TÜBİTAK MARTEK’e
TSE’den
Kalite Belgesi
TÜBİTAK Marmara Teknokent, Türkiye’de “TS EN ISO
9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”ni alan ikinci
teknokent oldu.
TÜBİTAK Marmara Teknokent’e “TS EN ISO 9001-2008
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” verilmesi sebebiyle düzen-
lenen törene, TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TSE Genel Sekreteri Mehmet
Bozdemir, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr.
Orhan Çömlek, TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı
Ömer Sönmez, TSE İstanbul Personel ve Sistem Belgelen-
dirme Müdürü Ahmet Nursi Kartal ve TÜBİTAK Marmara
Teknokent personeli katıldı.”
TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK MARTEK’in Türk Standartları
Enstitüsü ile işbirliği yaparak belge alınmasının önemine
değinerek, Türkiye’de TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim
Sistemi belgesini alan ikinci Teknokentin TÜBİTAK MARTEK
olduğunu ifade etti.
“TÜBİTAK Marmara Teknokent, Türkiye’de
“TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi”ni alan ikinci teknokent oldu.”
İpekyolu Kalkınma
Ajansı BUTAL ’ ı
Ziyaret Etti
Gaziantep’ten bir heyet, Avrupa Birliği Kalkınma Öncesi
Yardım Aracı (IPA) desteğiyle kurulması planlanan “Dokun-
mamış Kumaş Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Halıcılık
Mükemmeliyet Merkezi”ne ilişkin proje kapsamında te-
maslarda bulunmak üzere TÜBİTAK BUTAL’a geldi.
Proje yürütücüsü İpekyolu Kalkınma Ajansı; Proje or-
takları Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gü-
neydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Organi-
ze Sanayi Bölgesi Müdürlüğü temsilcileri, laboratuvarların
fiziki yerleşim durumu; cihaz yerleşimi ve gerekli bağlan-
tıları; laboratuvar klimatizasyon sistemleri; numune sakla-
ma alanları; laboratuvar atıklarının uygun şekilde bertarafı;
laboratuvarlarda iş güvenliği; Kalite Yönetim Sistemleri ve
laboratuvar akreditasyonu konularında BUTAL yetkilileriy-
le görüşerek, kurulacak Merkezlerin altyapısının oluşturul-
ması aşamasında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook