TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 34

34
Bülten
2015
AGUSTOS
“ T Ü B İ T A K - B r i t i s h C o u n c i l İ k i l i İ ş b i r l i ğ i P r o g r a m ı ” B a ş v u r u l a r a A ç ı l d ı
“TÜBİTAK-British Council İkili İşbirliği
Programı” Başvurulara Açıldı
Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çe-
lebi-Newton Fonu kapsamında, ülkemiz ile İngiltere arasın-
daki bilim, teknoloji ve işbirliği faaliyetlerini güçlendirme-
ye yönelik olarak 2014 yılında açılan ilk çağrının yoğun ilgi
görmesinin ardından, ikinci çağrı TÜBİTAK ile British Coun-
cil arasında açıldı. Son başvuru tarihi 28 Eylül 2015 olan
çağrı ile iki ülke bilim insanları arasında ortak projelere
araştırma desteği ve yurt dışı seyahat desteği sağlanacak.
TÜBİTAK ile British Council işbirliği çerçevesinde sunu-
lacak proje önerilerinin iki kuruluş tarafından belirlenen
tematik alanlar kapsamında olması gerekiyor. Çağrı, Yaşam
Boyu Sağlık ve Refah (Lifelong Health and Wellbeing); Ta-
rım ve Gıda Güvenliği (Agriculture and Food Security); Afet
ve Acil Durum Yönetimi (Disaster and Emergency Mana-
gement); Enerji ve İklim Değişikliği (Energy and Climate
Change); Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT); Ulaşım (Trans-
port);
Eğitim ve Beceriler; Genç Yenilikçiler (Education
and Skills; Young Innovators); Değişen Küresel Jeopolitika:
Kriz ve Risk Yönetimi (Shifting Global Geopolitics: Crisis
Management and Managing Risks); Demokratik Söylem ve
Hukukun Üstünlüğü (Democratic Discourses and the Rule
of Law); Küreselleşme ve Endüstri İlişkileri (Globalization
and Industrial Relations); Ekonomik Krizlerde Politika: Kar-
şılaştırmalı Çalışmalar (Policy-Making in the Age of Auste-
rity: Comparative Insights) tematik alanlarını kapsıyor.
Bunların yanı sıra, yukarıda belirtilen tematik alanlara
ilişkin konularda sunulacak sosyal bilimler proje önerileri
de çağrı kapsamında değerlendirilecek.
2551 kodlu “British Council ile İkili İşbirliği Programı
çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk araştırma-
cıların elektronik proje başvurularını
-
tak.gov.tr adresinden en geç 28 Eylül 2015 tarihine kadar
yapmaları ve ıslak imzalı evrakları en geç 2 Ekim 2015 ta-
rihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri
gerekiyor.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook