TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 23

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
inesi Simülatörü Üretildi
rimizdeki orijinal ekipmanlar sayesinde öğrenciler gerçek
iş makinesine aşinalık kazanırlar ve saha uygulamalarında
zorlanmazlar. Raporlama ve değerlendirme sistemi ile öğ-
rencinin gösterdiği gelişim, eğitmen tarafından yakından
takip edilebilir” diye konuştu.
İş makinesi simülatörlerinin meslek eğitimine yenilikçi
bir yaklaşım getirdiğini, simülatör tabanlı meslek eğitimi
ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını eğitmek
için gerekli olan nitelikli altyapının oluşturulduğunu ifade
eden Kükrek, “Diğer taraftan iyi operasyon alışkanlıkları ka-
zandıran ve yakıt maliyetini, makine yıpranmasını ve kaza
risklerini ortadan kaldıran ürün, ülke ekonomisine de do-
laylı olarak katkıda bulunacaktır” dedi.
Simülatörlerin, gerçek bir iş makinesiyle gerçekleştiri-
len eğitimin neden olduğu yakıt maliyeti, bakım maliyeti
ve eğitim sırasında hasar gören araç için yıpranma maliyeti
gibi işletme masraflarını ortadan kaldırdığına işaret eden
Kükrek, operatörlerin gerçek araç kullanmadan, dolayısıyla
kaza riskleri ve iş güvenliği riskleri yaşamadan araç kullanı-
mını öğrenebileceğini belirtti.
Simülatörlerin farklı zaman, toprak türü, uygunsuz çev-
re veya zorlu hava koşulları gibi eğitime engel olabilecek
dış koşullara bağımlılığı tamamen ortadan kaldırdığına işa-
ret eden Kükrek, “Eğitim sırasında kaza riski olmadığı için
korkusuzluğun da sağladığı özgüvenle operatörler eğitime
daha iyi konsantre olur; daha etkin bir öğrenme gerçekleş-
tirirler. Simülatörlerimizle gerçekleştirilen eğitimlerde, ger-
çek bir iş makinesinin eğitim sırasında sebep olacağı egzoz
emisyonları ve çevreye zarar verecek hiçbir unsur mevcut
değildir” diyerek simülatörlerin yararlarını sıraladı.
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook