TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 35

35
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Avrupa Birliği
Ufuk 2020 Bilgi
Günü-COST
Sunumu
TÜBİTAK - Fransa
Ulusal Araştırma
Ajansı (ANR) Ortak
Proje Başvuru
Çağrısı Açıldı
İstanbul Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen
bilgi gününde, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Destek Programla-
rı, Marie Sklodowska-Curie ve Toplum ile Toplum için Bilim
konularında katılımcılara bilgi verildi.
Katılımcılar COST organizasyonunun genel yapısı, COST
aksiyonuna katılım koşulları, COST katılımı ile elde edilecek
uluslararası ağlara erişim imkânları ve COST’un Türk bilim
insanlarının uluslararası bilimsel çalışmalardaki etkinlikle-
rinin artırılması açısından önemi konularında da bilgilendi-
rildi. Etkinliğe Kadir Has Üniversitesi ve çevre üniversiteler-
den araştırmacılar dinleyici olarak katıldı.
TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ara-
sında imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik işbirliği pro-
tokolü çerçevesinde, 2016-2019 yıllarında ortak araştırma
projeleri desteklenecek.
Programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına
aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:
ikili-proje-destekleri/2545/icerik-proje-basvuru-cagrisi
TÜBİTAK- ANR İşbirliği Programı çerçevesinde ortak
proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını
online olarak 2545 kodlu programın ilk çağrısına http://
uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 30 Mart 2016
tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönde-
rilmesi gereken evrakları ise en geç 6 Nisan 2016 tarihine
kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gere-
kiyor.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook