TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 16

2015
X X
AGUSTOS
Sağlık Bilimleri
Doç. Dr. Hakan PARLAKPINAR
Anabilim Dalı:
Tıbbi Farmakoloji
Araştırma Alanları:
Antioksidanlar (melatonin, kafeik
asit, aminoguanidin vb), Pinealektomi, Oksidatif stress, İs-
kemi-reperfüzyon hasarı (miyokard, böbrek ve beyin), Su-
baraknoid kanama modeli, Apoptozis gelişimi, Diabet ve
komplikasyonları, Kemoterapotik toksisite ve önlenmesi,
Kayısının sağlık alanında kullanımı
Görev Yeri:
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Far-
makoloji Ana Dalı
“Kalp, böbrek ve damar sistemi patolojilerinde iskemi-
reperfüzyon ve serbest radikal hasarı ve antioksidan teda-
viler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli ça-
lışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Prof. Dr. Hasan KIRMIZIBEKMEZ
Anabilim Dalı:
Farmakognozi
Araştırma Alanları:
Tıbbi ve aromatik bitkilerden bi-
yoaktif sekonder metabolitlerin (iridoit, feniletanoit gliko-
zitleri, saponinler, flavonoitler, kardiyak glikozitler, fenolik
asitler vb) izolasyonu ve yapı tayini
Görev Yeri:
Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
“Eczacılık-farmakognozi alanında, tıbbı bitkiler konula-
rındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” ne-
deniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
SOSYAL Bilimler
Şaban NAZLIOĞLU
Anabilim Dalı:
İktisat/Makro iktisat
Araştırma Alanları:
Uygulamalı zaman serisi ve pa-
nel veri ekonometrisi; makroekonomik modelleme; ener-
ji-tarım piyasaları etkileşimi
Görev Yeri:
Pamukkale Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bi-
limler Fakültesi, Ekonometri Bölümü
“Uygulamalı iktisat alanında, finansal gelişme-ekono-
mik büyüme ve enerji piyasaları-tarım ürünleri piyasaları
etkileşimi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nite-
likli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Doç. Dr. Z. Ayşecan BODUROĞLU
Anabilim Dalı:
Deneysel/Bilişsel Psikoloji
Araştırma Alanları:
Görsel ve uzamsal bilginin temsili;
kültür ve biliş; üstbiliş
Görev Yeri:
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü
“Bilişsel psikoloji alanında, görsel temsiller, kültür ve
biliş ve üstbiliş konularındaki uluslararası düzeyde üstün
nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Kamil Kıvanç KARAMAN
Anabilim Dalı:
İktisat Tarihi
Araştırma Alanları:
Siyasi Tarih, İktisat Tarihi, Kurumsal
İktisat, Karşılaştırmalı Siyaset
Görev Yeri:
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü
“Politik iktisat alanında, modern devletlerin oluşumu ve
vergi tarihi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nite-
likli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
16
Bülten
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook