TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 17

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
TÜBİTAK
52
YAŞINDA!
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun mesajı:
“Bilim ve teknoloji bugün yüksek medeniyet seviyesini
oluşturan unsurların en başında gelmekte, toplumların geliş-
mesinde hayati ölçüde belirleyici olmaktadır.
Geleceğin dünyasını bilim üreten, bunu doğru ve etkin kul-
lanan milletler şekillendirecektir.
Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne erişme çabamızda bilim,
bilgi, teknoloji ve insan kaynağına yapılan yatırımlar büyük
önem taşımaktadır.
Bu bakımdan, bizler hükümet olarak, bilim ve teknolojiye büyük önem atfediyor, bilgi ve teknoloji üreten ülkeler
arasında üst sıralarda yer almak için var gücümüzle çalışıyoruz.
TÜBİTAK; ülkemizin kalkınma hedeflerine paralel olarak, bilim ve teknoloji alanında araştırma ve geliştirme çalışma-
larını başarıyla üstlenen güzide bir kurumumuzdur.
Ülkemize birçok proje, araştırmacı ve bilim insanı kazandıran, sanayimizin, bilim ve teknoloji politikalarımızın ge-
lişmesinde katkıları olan TÜBİTAK, bundan sonra da Türkiye’nin geleceğe hazırlanmasında üstlendiği bu önemli rolü
üstlenmeye devam edecektir.
Bu düşüncelerle, TÜBİTAK’ın kuruluş yıldönümünü kutluyor, değerli mensuplarına başarılarının devamını diliyorum.”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın mesajı:
“Cumhuriyet tarihimizin en kıymetli kurumlarından olan
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bu-
gün 52. yaşını kutlamanın gururunu yaşamaktadır.
Bilim ve teknoloji geleceği kurgulama açısından anahtar
görevi yapmaktadır. TÜBİTAK, yarım yüzyılı geçen bir sürede
gücünü bilim ve teknolojiden alarak, toplumumuzun ekonomik
ve sosyal yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen başarılı çalış-
malara imza atmıştır. Bu başarılar; bilim insanlarımız, üniversite-
lerimiz, sanayimiz ve siyasi iradenin ortak katkılarıyla mümkün
olmuştur.
TÜBİTAK; enstitüleri, destek programları, geliştirdiği bilim, teknoloji ve yenilik politikaları, burs imkânları, uluslararası
düzeydeki çalışmaları, bilim ve toplum faaliyetleri ve popüler bilim yayınlarıyla ülkemizin bilim ve teknoloji alanında bir
cazibe merkezi haline gelmesinde Türkiye’nin lokomotifi olmuştur.
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma noktasında TÜBİTAK üstlendiği lokomotif görevini en üst düzeyde yerine getir-
meye devam edecektir.
Bu düşüncelerle, TÜBİTAK’ın kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, tümTÜBİTAK çalışanlarına sevgi ve
selamlarımı iletiyorum.”
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook