TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın
(ÇATAB) Kurumsal Sistemlerinin yapılandırılmasına yönelik
TÜSSİDE tarafından yürütülen projenin, “İnsan Kaynakları
Planlaması” çalışmaları kapsamında Norm Kadro belirleme
çalışmaları son buldu. ÇATAB’ın ileriye dönük hedefleri dik-
kate alınarak gerçekleştirilen çalışmada, işgücü analizleri
yapılarak pozisyonlar belirlendi, görev tanımları çıkarıldı,
yeni organizasyon şeması önerildi ve birimlere göre ihtiyaç
duyulan personel sayısı ve niteliği tespit edildi. Elde edilen
sonuçlar, ÇATAB Başkanı ve üst düzey yöneticilerin katıldığı
bir toplantıda sunuldu. Projenin insan kaynakları planlama
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim ve Bilişim Sistemi (BKMY-
BS) Politika Yönetişim Projesi kapsamında, mevcut durum
ve hedef görünümün bütüncül bir bakış açısıyla incelenerek
değerlendirilmesi amacıyla, TÜBİTAK BİLGEMYazılım Tekno-
lojileri Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde tüm kamu
mali yönetim ekosistemi paydaşlarının katılımıyla “Değer-
lendirme Atölyesi” gerçekleştirildi.
iş paketi, bireysel performans sisteminin kurulması ile de-
vam edecek.
Proje kapsamında ayrıca, Ocak 2018 itibariyle “Risk Yöne-
timi” iş paketi çalışmalarına başlandı. ÇATAB ekibine verilen
risk yönetimi eğitiminin ardından gruplar halinde kurumsal
riskler ve faaliyetler risklerinin çalışılması ile iş paketi devam
ediyor.
Bireysel Performans ve Risk Yönetimi çalışmalarının ardın-
dan Projenin, 2018 Mayıs sonunda tamamlanması öngörü-
lüyor.
T.C. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya ve T.C. Ma-
liye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ertan Erüz’ün açılış
konuşmalarıyla başlayan Değerlendirme Atölyesinde, tüm
çalışma gruplarının yürüttüğü çalışmalar sonucu elde etti-
ği nihai görünüm hakkında bilgiler verildi ve diğer çalışma
gruplarından görüş alındı. Alınan görüşlerle nihai hale ge-
tirilecek BKMYBS ihtiyaç tanımlaması ve çözüm planlaması
BKMYBS politika belgesi ile hayata geçirilecek.
ÇATAB İş Gücü Planlama Çalışmaları Bitirildi
BKMYBS Değerlendirme Atölyesi Gerçekleştirildi
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook