TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 36

36
Bülten
2018
NiSAN
İ s t a n b u l A r e l Ü n i v e r s i t e s i ’ n d e A v r u p a A r a ş t ı r m a K o n s e y i B i l g i G ü n ü D ü z e n l e n d i
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, araştırmacıla-
rın ERC programı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması, Türki-
ye’den ERC’ye yapılan başvuru sayısının ve kalitesinin artırılma-
sı amacıyla, İstanbul Arel Üniversitesi Tepekent Yerleşkesi’nde
Ufuk2020 Avrupa Araştırma Konseyi (European Research
Council – ERC) Bilgi Günü ve birebir görüşme programı düzen-
TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu desteği ve Ufuk2020 Güvenli
Toplumlar Alanı Ulusal İrtibat Noktaları Ağı (SEREN3) projesi
aracılığıyla ‘Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2018 Çağrıları
Bilgi Günü ve Proje Pazarı’düzenledi.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan etkinlikler kapsamın-
da Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından Ufuk2020 Güvenli
Toplumlar alanı 2018 çağrıları hakkında detaylı bilgiler verildi.
Atatürk Üniversitesi’nde Ufuk2020 Programı ve TÜBİTAK
Ufuk2020 Destek ve Ödülleri konulu bir bilgi günü düzenlendi.
Bilgi gününde, araştırmacılar ve Ufuk2020 Programı Ulusal İrti-
bat Noktaları arasında İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimli-
liği ve Hammaddeler alanı 2019 çağrıları ile Güvenli, Temiz ve
Verimli Enerji alanı 2018-2019 çağrıları kapsamında ikili görüş-
ledi. İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül
Berber açılış konuşmasında ERC’nin öneminden bahsetti. Et-
kinliğe hem İstanbul Arel Üniversitesi’nden hemde İstanbul’da
yer alan diğer üniversitelerden farklı alanlarda faaliyet göste-
ren araştırmacılar katıldı.
Ayrıca, bu çağrılara yönelik proje fikirleri Avrupalı katılımcılar
tarafından paylaşıldı ve proje önerilerinde birlikte yer almak
için ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Etkinlik esnasında, proje
önerisi yazımı hakkında eğitim de verildi. 300’ü aşkın kişinin
katıldığı etkinlikte, Türkiye’den katılan 50’ye yakın araştırmacı
ve kurum temsilcisi sunumlarını katılımcılarla paylaşarak, proje
fikirleri özelinde birebir görüşmeler gerçekleştirdi.
meler organize edildi. Etkinliğe, Ufuk2020 Programı hakkında
bilgi almak, enerji verimliliği, CO2 yakalama ve depolama, yeni-
lenebilir enerji, enerji sistemi, iklimdeğişikliği ve döngüsel eko-
nomi gibi konularda açılacak çağrılar kapsamında uluslararası
iş birliği kurmak isteyen akademisyenler katıldılar.
İstanbul Arel Üniversitesi’nde Avrupa Araştırma Konseyi Bilgi Günü Düzenlendi
Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı Bilgi Günü ve Proje Pazarı Gerçekleşti
Atatürk Üniversitesi’nde Ufuk2020 Bilgi Günü Düzenlendi
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook