TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 36

36
Bülten
KASIM 2015
2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve
Eylem Planı Taslağı Tanıtımı Yapıldı
2016 - 2019 yılları arasında ülkemizde gerçekleştirilmesi
planlanan e-Devlet çalışmalarına yön verecek Strateji ve
Eylem Planı taslağının, e-Devlet ekosistem paydaşları olan
kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektöre tanı-
tılması ve değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı
gerçekleştirildi.
TÜBİTAK BİLGEMYTE Enstitü Müdürü Cemil Sağıroğlu’nun
açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay, UDHB Haberleşme
Genel Müdürlüğü e-Devlet Hizmetleri Dairesi Başkanı Ensar
Kılıç moderatörlüğünde yürütüldü. Paylaşılan sunumlarda
taslak Strateji ve Eylem planında yer alan vizyon, amaç ve
hedefler ile bu hedeflere ilişkin eylemler ve içerikleri anla-
tılarak katılımcıların taslak plana yönelik yorumları sözel ve
yazılı olarak alındı.
Çalıştayda, “ETKİN (Entegre, Teknolojik, Katılımcı, İnovatif,
Nitelikli) e-Devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırmak”
vizyonuyla hazırlanan strateji belgesindeki stratejik amaç-
lar, hedefler ve eylemler ile kazanılacak ETKİN e-Devlet ile;
• Tüm yönetim işlevleri ve araçları arasında bütünleşmeyi
artırmak,
• Kamu hizmetlerini daha nitelikli, hızlı ve kolay erişilebilir
şekilde geliştirmek ve sunmak,
• Kamusal iletişim ve demokratik katılım imkânlarını güç-
lendirmek,
• Toplumsal beklentilere daha hızlı cevap vermek,
• Kamu hizmetlerinde ve kurumsal faaliyetlerde şeffaflığı
artırmak,
• Kamu politikalarını daha fazla veriye dayalı ve paydaş
katılımıyla belirlemek,
• Kamu kaynaklarını daha etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde elde etmek ve kullanmak,
• Yenilikçi yaklaşımların kamu yönetimine uyarlanması
için uygun bir kurumsal ortam oluşturmak,
• e-Devlet ekosisteminde sürdürülebilirliği sağlamak
hedefleniyor.
2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı mev-
T Ü B İ T A K B İ L G E M
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın (UDHB) sahipliğinde, TÜBİTAK BİLGEM
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) işbirliği ile 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stra-
tejisi ve Eylem Planı Taslağı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı, UDHB, kamu kurum ve
kuruluşları daire başkanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademis-
yenler ve TÜBİTAK BİLGEM YTE proje ekibinin katılımı ile gerçekleştirildi.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook