TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 37

37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Çölleşmeye Karşı Havzalar İzleniyor
TÜBİTAK BİLGEM YTE ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çöl-
leşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün Yap-
mış Olduğu Havza İzleme ve Değerlendirme (HİDS) Projesi
UNCCD COP12’de sunuldu.
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin
en büyük karar organı olan 12. Taraflar Konferansı (UNCCD
COP12), Ankara’da ATO Congresium’da gerçekleşti. UNCCD
COP 12’ye 100’den fazla ülkenin bakanları ile 5000’in üzerin-
de kişi katıldı.
Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin Geliştirilme-
si (HİDS) Projesi Yöneticisi Hande Bilir tarafından “Türkiye
Çölleşme Modeli ve Risk Haritası’nın Oluşturulması Meto-
dolojisi” ve “Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi”; CBS
Uzmanı Çağlar Uzuner tarafından “Türkiye Çölleşme Risk
Haritası’nın Oluşturulması”; Alan Uzmanı / Danışman Doç.
Dr. Alptekin Karagöz tarafından da “Çölleşme Kriter ve Gös-
tergeleri” sunuldu.
Birçok yerli ve yabancı katılımcı tarafından yoğun ilgi gö-
ren sunumlarda, HİDS Projesi kapsamında farklı uzmanlık
alanlarından 10 akademisyen ve paydaş kurum temsilcileri
ile birlikte geliştirilen ve özgün bir model olan “Türkiye Çöl-
leşme Modeli”nin farklı ülkelerde uygulanmasına yönelik
talepler katılımcılar tarafından dile getirildi.
cut durum analizi ve strateji hazırlama safhalarında;
• Ulusal Stratejiler, Planlar ve Programlar kapsamında 21
ayrı politika belgesi incelemesi,
• 270’den fazla başlıkta Mevzuat incelenerek analiz yapıl-
ması,
• e-Devlet uygulamaları konusunda başarılı 8 ülkenin yak-
laşımlarının ele alınması, 12 uluslararası kuruluş ve 4 ulusla-
rarası danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilen e-Dev-
let çalışmalarının ve eğilim analizlerinin incelenmesi,
• Toplamda 658 kişinin katılımıyla, tam gün süren 27 odak
grup toplantısı,
• 72 kişinin katılımıyla 2 günlük Yerel Yönetim Hizmetleri
Analizi Çalıştayı,
• Kamu kurum / kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel
sektör ve üniversite temsilcilerinden toplam 121 kişinin
katılımıyla e-Devlet kullanımın arttırılması ve şeffaf devlet,
güçlü ve zayıf yönlerin analiz edilerek fırsat ve tehditlerin
ortaya çıkarıldığı GZFT-PEST, yerel yönetimler konusunda
çeşitli analizler
• 940 özel sektör temsilcisi ile internet ortamında anket
çalışması,
• 72 merkezi yönetim birimi ve 64 Üniversite tarafından
doldurulan anket çalışmaları,
• Türkiye çapında 2270 vatandaşın katılımıyla yüz yüze ve
149 kişi ile internet üzerinden,
gerçekleştirildi.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook