TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK’ın, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) ile birlikte düzenlediği, Azerbaycan’daki ku-
rumlardan katılımcıların davet edildiği “Uluslararası Liderlik
Akademisi Programı”dahilinde“BilimTeknoloji Günü”etkin-
liği gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Türkiye’deki bilim ve teknolojik yenilik sistemle-
ri tanıtıldı. Aynı panelde, ASAN Hizmet Protokol birimi baş-
kanı Muhammed Ali Hüdaverdiyev, kurumu ve hizmetlerini
tanıtan bir sunum yaptı.
Programa, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Haseki-
oğlu, TÜBİTAK TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal, Hacettepe Tek-
nokent Genel Müdürü Abdurrahman Güngör, Başbakanlık
TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Dr. Mehmet
Yılmaz, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı temsilcisi Hakan
Bal, TÜBİTAK Bilim Teknoloji Politikaları Uzmanı Dr. Şiir Kıl-
kış, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Ankara İl Müdürü
Vehbi Konarılı, DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkan
Yardımcısı Selçuk Akat, Azerbaycan ASAN Hizmet – Protokol
Bölümü Başkanı Muhammed Ali Hüdaverdiyev, Hacettepe
Üniversitesi İnovatif Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürü M. Yusuf
Akgündüz, Ostim Başkanı Orhan Aydın, KOSGEB Başkan
Yardımcısı Süleyman İslamoğlu, Hacettepe Teknoloji Ar&Ge
Merkezi Genel Müdü-
rü Erhan Kumaş, TÜ-
BİTAK Ulusal Mentor
Programı Koordina-
törü Hasan Gönenç
ve TÜBİTAK Uluslara-
rası Liderlik Akademi-
si Koordinatörü Mus-
tafa Dişçi konuşmacı
olarak katıldılar.
Bilim Teknoloji Gü-
nünde,
Türkiye’nin
Bilim Teknoloji ve Ye-
nilik Sistemi konulu
iki panel gerçekleşti.
Etkinlik, Hacettepe TARGEM Genel Müdürü Erhan Kumaş’ın
Elektrikli Araba ve İnsansız Hava Aracı projeleriyle ilgili başa-
rı hikayesinin sunumunu yapmasıyla sona erdi.
Azerbaycan ve Türkiye
Bilim Teknoloji İşbirliği İmkanları
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook