TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 16

16
Bülten
HAZİRAN 2016
B a y b u r t v e E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e l e r i n d e T Ü B İ T A K G ü n l e r i
Bayburt ve Erzincan Üniversitelerinde TÜBİTAK Günleri
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Türki-
ye’nin Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 3’e
çıkarılması için bütçeden 20 milyar dolar pay ayrılması ge-
rektiğini söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Bayburt Üniversitesi Bilim Kültür
Haftası ve Mezuniyet Programı” çerçevesinde düzenlenen
konferansta, Türkiye’nin Vizyon 2023 Projesi’nin başlıca he-
deflerinden birinin, Dünyadaki en büyük ilk 10 ülke arasına
girmek olduğunu belirtti.
Bu projenin 2012 yılında başlatıldığını ve önemli bir he-
def olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çelik, “Bu hedefe ulaş-
mak için bizim yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini
sağlamak, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmak, bilgiyi
ticarileştirmek, teknoloji tabanlı yenilikçi şirketlerin ortaya
çıkması, üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek, Ar-Ge ve
yenilik ekonomisini güçlendirmek konularına, Mart ayında
çıkan Ar-Ge Reform Paketinde yer verilmiştir” dedi.
Konuşmasında “Ülkemiz Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında
gayretle ve yükselen bir eğriyle yol almaktadır ancak bera-
berinde de görüyoruz ki, belirlenmiş olan hedefler ile bu-
lunduğumuz nokta henüz kesişmemektedir. Elbette bunda,
Ar-Ge’nin orta ve uzun vadeli bir yatırım olmasının da payı
vardır” diyen Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Ar-Ge’yi, 2023 yılında
ulaşılmak istenen bir durak olarak değil, yaşam boyu süre-
cek bir yolculuk olarak düşünmek, ne yapmamız gerektiğini
en iyi şekilde özetleyecektir” diye konuştu.
Konferansta, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayrun-
nisa Bolay Belen “Yenilikçi Düşüncenin Nörobiyolojisi”, TÜ-
BİTAK Araştırma Destek Programları Başkanı Prof. Dr. Zafer
Evis “Akademik Ar-Ge Destekleri” ve TÜBİTAK Teknoloji ve
Yenilik Destek Programları Başkanı Mehmet Aslan da “Özel
Sektör Ar-Ge Destekleri” başlıklı sunum yaptı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak
Konferans Salonu’ndaki konferansa, Vali Yusuf Odabaş, Yar-
gıtay Birinci Başkanvekili Abdulkadir İlhan, Bayburt Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü İsa
Bülent Kaya ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Erzincan Üniversitesi’nde “TÜBİTAK Destekleri” Anlatıldı
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mavi Salonda dü-
zenlenen programa E.Ü. Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu,
Üniversite üst yönetimi, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Çelik, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayrün-
nisa Bolay Belen, TÜBİTAK ARDEB Başkanı Prof. Dr. Zafer Evis,
TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan, öğretim elemanla-
rı ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İlyas
Çapoğlu, ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile üniversitelerin ge-
lişmişlik seviyeleri arasında ciddi bir ilişki olduğunu belirtti.
Ülkemizde açılan üniversiteler ile büyük bir ivme yakalandı-
ğını kaydeden Rektör Çapoğlu, “Üniversitelerde ürettiğimiz
bilgiyi ticari alana taşıyamazsak, ülke ekonomisine katkı
sağlayamayız. Biz de bu alanda birçok çalışma yaptık. Ön-
celikli olarak üniversitelere bu bilinci yerleştirmeliyiz” dedi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise yap-
tığı konuşmada özetle, “Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik alanla-
rında sistemsel yaklaşım temelinde resmin tümü görülmeli
ve birbirini besleyen, destekleyen öğeler arasındaki ilişkiler
güçlendirilmelidir.
Devletin kurumlarıyla destekler sağladığı ve düzenleyici
olduğu girişimcilik, yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinde, bölge-
sel ve ulusal düzlemde başarılı sonuç almak için, ekosistem
odaklı bakış açısının ilgili tüm aktörlerce farkına varılması ve
ekosistemi güçlendirecek çalışmalara ağırlık verilmesi ge-
rektiğini söyleyebiliriz” dedi.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook