TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 22

22
Bülten
HAZİRAN 2016
O r t a A s y a D e v l e t l e r i n e E ğ i t i m
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülen
ve TÜBİTAK’ın paydaşları arasında yer aldığı IncoNet CA Pro-
jesi (Orta Asya Ülkeleri için Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ulus-
lararası İşbirliği Ağı–Science, Technology and Innovation
International Cooperation Network for Central Asia) kapsa-
mında, İstanbul’da bir eğitim düzenlendi.
Eğitime Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan,
Polonya ve Estonya’dan toplam 16 yetkili katıldı.
Etkinlik programı doğrultusunda, Orta Asya devletlerin-
den gelen Ulusal İrtibat Noktaları, Avrupa Birliği Çerçeve
Programları ve bu programlar kapsamında yararlanabile-
cekleri imkânlar hakkında bilgilendirildi.
Bu vesileyle katılımcılara, Ülkemizin bilim ve teknoloji
alanında yaşadığı gelişmeler konusunda da bilgi verildi ve
TÜBİTAK ile yürütülebilecekleri ikili işbirliği çalışmaları ko-
nusunda görüşmeler gerçekleştirildi.
TÜBİTAK’tan Orta Asya Devletlerine Eğitim
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, İkili ve Çok
Taraflı İlişkiler Müdürü Dr. Zeynep Arzıman Büyükboduk ve
Bilimsel Programlar UzmanYardımcısı Kerem Lutfi Akıllı, D-8
Sekreteryası’nın ev sahipliğinde, Tahran’da düzenlenen D-8
Teknoloji Transfer ve Değişim Ağı (TTEN) Teknoloji Transfer
Çalıştayı’na katıldılar.
“Teknoloji transferi”nin tanımlanması ve sunduğu imkân-
lar çerçevesinde gerçekleşen Çalıştay, konuşmacıların özel
sektörden aktardıkları yaşanmış örneklerle zenginleştirdik-
D-8 Ülkeleri Teknoloji Transfer Çalıştayı
Tahran’da Yapıldı
leri interaktif sunumlarla gerçekleşti. Çalıştayda, hukuk ve iş
dünyası odaklı kavramsal çerçevenin yanında, finansal baş-
lıklara da değinildi.
Ayrıca, 2016 yılı Eylül ayında TÜBİTAK tarafından Anka-
ra’da düzenlenecek olan “Akıllı Şehirler ve Bilgi-İletişim Tek-
nolojileri Destekli Sağlık, Eğitim ve Finans Uygulamaları” te-
malı Dördüncü Teknoloji Görev Gücü Toplantısı ile ilgili üye
ülkelere bilgi verildi.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook