TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 10

10
Bülten
HAZİRAN 2016
B M E n A z G e l i ş m i ş Ü l k e l e r A r a D ö n e m D e ğ e r l e n d i r m e K o n f e r a n s ı
Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)
Ara Dönem Değerlendirme Konferansı
27-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen
EAGÜ Ara Dönem Değerlendirme Konferansı ile İstanbul
Aksiyon Programı’nın beş yıllık gözden geçirmesi yapıldı.
Yerel ve yabancı basının ilgiyle izlediği Konferansa, EAGÜ’ler
dahil BM üyesi ülkelerden Devlet Başkanı, Başbakan, Bakan
veya üst düzey heyet başkanı seviyesinde yaklaşık 3 bin kişi
katıldı.
Konferansa, başta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin olmak üze-
re TÜBİTAK tarafından üst düzey katılım sağlandı. Konferans
sırasında Prof. Dr. Ergin, BM Genel Sekreter Yardımcısı Gyan
Chandra Acharya ile ülkemizde kurulacak olan Teknoloji
Bankası hususunda bir toplantı gerçekleştirerek bundan
sonra atılacak adımları görüştü.
Görüşmenin akabinde, TÜBİTAK Başkanı Ergin, BM Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Gyan Chandra Acharya ve Belçika
Devlet Bakanı Annemie Neyts - Uytterboeck gibi isimlerin
de yer aldığı çoklu krizlere karşı kapasite geliştirme üzerine
düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında konuşmacı ola-
rak yer aldı. Prof. Dr. Ergin, konuşmasında bilim, teknoloji ve
inovasyonun sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmezliği-
ne değinerek evsahipliği yapacağımız Teknoloji Bankası’na
yönelik yürütülen çalışmaların bu alanda attığımız önemli
adımlardan biri olduğunu kaydetti. Ayrıca, TÜBİTAK tarafın-
dan yeni oluşturulmuş olan programlardan bahseden TÜBİ-
TAK Başkanı Ergin, küresel zorluklarla baş etmede bilim, tek-
noloji ve inovasyonun rolüne vurgu yaparak, bu programlar
ile EAGÜ’ler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerle bi-
limsel ve teknolojik ortaklıklar kurulmasının hedeflendiğini
belirtti.
Konferansta ayrıca, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun
Hasekioğlu’nun ev sahibi ülke olarak Türkiye’yi temsilen
Teknoloji Bankası Geçici Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı
uluslararası camiaya duyuruldu. Dr. Hasekioğlu, Kurumumu-
zun UNCDF (Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu) ile
birlikte ‘Taking Technology to the Last Mile’ başlığını taşıyan
yan etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Hasekioğlu, yan etkinlikte Gebze’de kurulması
kararlaştırılan Teknoloji Bankası’nın EAGÜ’ler için önemin-
den bahsettikten sonra, bilim ve teknolojinin finansmanına
değinerek TÜBİTAK tarafından özel sektöre yönelik olarak
yürütülen programlar hakkında bilgi verdi. Yan etkinliğin ar-
dından Dr. Hasekioğlu, ayrıca ulusal basına röportaj vererek
Teknoloji Bankası’nın amaçlarından ve önümüzdeki süreç-
ten bahsetti.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook