TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 15

15
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Konya’da Otomotiv Sektörünün Geleceği Masaya Yatırıldı
Konya Sanayi Odası’nın (KSO) ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözü-
mü İçin Kümelenme-OSEG 2016 Konferansında Türkiye’de
otomotiv sektörünün geleceği masaya yatırıldı. Konferansta
konuşan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik,
“Otomotiv sanayimiz artık “devrim” otomobilinden “devrin”
Türk otomobilini üretme aşamasına geldi” dedi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Dünya’da
otomotiv sektörü gelişmiş hatta gelişmekte olan ülkeler için
anahtar sektör rolünü görmektedir. Günümüzde güçlü bir
otomotiv sektörü, sanayileşmiş ülkelerin ortak özelliklerin-
den biri haline gelmiştir” şeklinde konuştu.
Yeni ürünlerin geliştirilmesi sürecine katkı sağlayacak
yatırımların, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekono-
mik anlamda büyüme sağlamasına yol açan temel faktör
olduğuna dikkat çeken TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Çelik, teknolojik bilgiye hâkim olan, yeni teknoloji
üretebilen, pazar paylarını artırabilmek için daima dinamik
kalan ve yenilikler peşinde koşan şirketlerin büyümenin
motoru olacağını kaydetti.
TÜBİTAK’ın otomotiv ile ilgili Ar-Ge çalışmaları hakkında
bilgiler sunan Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Otomotiv sektörü-
ne özel TÜBİTAK liderliğinde iki teknoloji yol haritası oluş-
turduk. Bunlar: ‘Otomotiv sektörü özelinde hafifleştirmeye
yönelik malzeme teknolojileri’ ve ‘Otomotiv ve makina sek-
törlerinde gömülü sistemler’ ” ifadelerini kullandı. Prof. Dr.
Mehmet Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Belirlenen teknoloji alanlarına odaklanan gerek üniver-
siteye gerekse özel sektöre yönelik yeni destek programları
oluşturduk. Bu programlar altında “Elektrikli ve Hibrit Elek-
trikli Araç Teknolojileri”, “Malzeme Teknolojileri”, “Elektronik
Kontrol Üniteleri”, “Araç Bileşenlerinin Üretimi” gibi alanlar-
da çağrılara çıktık.”
“Türk Otomobili Geliştirme Projesi”
Yerli otomobilin marka yoluyla sağlayacağı katma değe-
rinin önemine işaret eden TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Meh-
met Çelik, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde
başlatılan Türk Otomobili Geliştirme Projesi’nin en önemli
kazanımı milli teknolojilerin denenmesine ve tarihçe kaza-
narak kendini ispatlamasına imkân verecek bir platform ola-
cak olmasıdır” şeklinde konuştu.
“2 Liralık Şarjla 100 Kilometre Yol”
TÜBİTAK olarak bu konuda devrim niteliğinde çalışmala-
rımız ve desteklerimiz var. Hepinizin bildiği gibi yerli araba-
nın motor gibi temel malzemelerinin üretiminin Ar-Ge’sini
TÜBİTAK üstlenmektedir. TÜBİTAK’ta geliştirdiğimiz batarya
teknolojilerini, Türk otomobilinde kullanacağız. Bu araç, 2
liralık şarj maliyetiyle, büyük şehir trafiğinde mevcut du-
rumda 100 kilometre yol yapabilecek, bu daha da artırıla-
cak. Aracımızın en belirgin vasıflarından birisi de otonom
araç sistemleriyle donatılması olacak. Çalışmalarımızı hede-
fimize ulaşana kadar güçlü bir şekilde sürdürmeye devam
edeceğiz.”
Türk otomobili konusundaki gayretlerin başarılı sonucu-
nun önümüzdeki yıllarda görüleceğini sözlerine ekleyen
Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Türk otomobil projesi sadece marka
üretme değil aynı zamanda teknolojiyi de üretme projesidir.
Kanımca bu projenin esas çıktısı, hayatın her alanına doku-
nacak yeni teknolojiler olacaktır. Türk otomobili sayesinde,
bu teknolojiler, raflarda veya proje dosyalarında kalmaya-
cak, rüştünü ispat eden ürünler olarak, dünyaya açılacaktır.
Proje, inovasyon gücümüzü tetikleyecek ve ülkemizi küresel
rekabette söz sahibi yapacak bir projedir. Türk otomobili sa-
yesinde fikirlerini ticarileştirme imkanı bulan girişimcileri-
miz, işlerini büyütebilecek ve geliştirebileceklerdir. Türk oto-
mobili, yerli ve yeni teknolojilerin sahaya inmesini, pratiğe
dönüşmesini, gerçekleşmesini sağlayan bir platform vazife-
si üstlenecektir” diyerek konuşmasını bitirdi.
Konferansta ayrıca TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr Murat Demirci de bir
sunum yaptı.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook