TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 19

19
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Pamukkale ve Özyeğin Üniversitelerinde COST Bilgi Günleri
TÜBİTAK ve Pammukkale Üniversitesi, Teknoloji Transfer
Ofisi işbirliğiyle COST ikili işbirliği desteklerini konu alan bir
Bilgi Günü düzenlendi. Denizli’de düzenlenen etkinliğe Pa-
mukkale Üniversitesi’nden yaklaşık 15 araştırmacının yanı
sıra Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi ve COST Bilimsel Ko-
mite üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz katıldı. COST kuruluşunun
genel yapısı, COST aksiyonlarına katılım kuralları, COST katı-
lımından elde edilecek kazanımlar ve Türkiye’nin COST ka-
tılım istatistikleri gibi konular çerçevesinde gerçekleştirilen
bilgilendirmenin ardından Prof. Dr. Ersöz katılımcılara COST
hakkındaki deneyimlerini aktardı.
TÜBİTAK ve Özyeğin Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi
işbirliğiyle, İstanbul’da gerçekleştirilen Bilgi Günü’nde, TÜBİ-
TAK’ın ulusal koordinatörlüğünü yürütmekte olduğu COST
kuruluşu hakkında bilgi verildi. Kurumumuz uzmanları tara-
fından gerçekleştirilen sunumda COST kuruluşunun yapısı,
“Aksiyon” adı verilen COST bilimsel ağlarına katılım koşulları
ve bu katılımdan elde edilebilecek faydalar anlatıldı. Sonra-
sında, Türkiye adına COST Aksiyon başkanlığı görevi yürüt-
müş olan Özyeğin Üniversitesi ÖğretimÜyesi Prof. Dr. Murat
Uysal, katılımcılarla COST deneyimlerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı
Pardus Çalıştayı
Sağlık Bakanlığı Pardus Çalıştayı yapıldı.
Çalıştayımız, Sağlık Bakanlığı birimleri ile bağlı kuruluşla-
rının kamu göçüne ilişkin sağlık bilgi sistemleri üreten fir-
maların katılımıyla gerçekleştirildi. Sonuç olarak, firma eko-
sistemi oluşturmak için ilk adım atılmış oldu. Çalıştaya firma
temsilcisi 88 kişi katıldı.
DergiPark UDS Kullanıcı Eğitimi Semineri
TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark grubu tarafından düzenle-
nen, başta editörler olmak üzere akademik dergicilikle ilgi-
li kişilerin katıldığı kullanıcı eğitimi semineri TÜBİTAK Feza
Gürsey Salonu’nda yapıldı.
DergiPark hizmetlerinin altyapısını oluşturan OJS (Open
Journal Systems) yerini alacak olan yine açık kaynak kodlu
ve daha kullanıcı dostu “ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS)”
nin tanıtıldığı ve kullanımının anlatıldığı eğitim seminerine
61 kişi canlı yayından, 172 kişi de bizzat gelerek katıldı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook