TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı Yapıldı
Açılış konuşmalarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu’nun
yaptığı ve iki gün süren Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı, TÜ-
BİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in değerlendirmesi ile
tamamlandı.
Ergin, Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı’nda yaptığı konuş-
mada, uzay teknolojilerinin haberleşme, savunma, seyrüse-
fer, gök bilimi gibi her türlü amaca hizmet eden, uzay araç-
larının tasarımını, fırlatılmasını, yörüngeye yerleştirilmesini
ve faydalı veri aktarımını kapsayan geniş bir alan olduğunu
söyledi.
Arif Ergin, “Bu alanlarda söz sahibi olan, dünyada söz sa-
hibi olur. Biz de havacılık ve uzay sanayimizin dünya ile re-
kabet edebilir hale getirilmesini istiyoruz ve bu isteğimizi
hayata geçirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
TÜBİTAK’ın bu alandaki projeleri hayata geçirirken ulusal
güvenlik gereksinimlerini karşılayan sistem ve teknolojileri
özgün olarak araştırma, geliştirme, üretme ve yönlendirme
yeteneğine sahip olmayı hedeflediğini vurgulayan Ergin,
sistem ve teknoloji alanlarında dünya ölçeğinde rekabet,
işbirliği veya karşılıklı bağımlılık gücünün tesis edilmesine
ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin, sürdürülebilir bir milli uzay ve havacılık strateji
altyapısı oluşturması gerektiğini belirten Ergin, şunları kay-
detti:
“Bu ancak tedarik zincirinin işleyişinin desteklenmesi,
mevcut kaynaklara paydaşların erişiminin kolaylaştırılması,
Ar-Ge yatırımının artırılması ve kapsama alanının genişletil-
mesi, yeni Ar-Ge projelerinin tanımlanması, teknolojik alan
çerçevesinde detaylı yol haritalarının çıkartılması, tekrarların
önlenmesi, sivil-askeri teknolojilerin çift kullanım potansiye-
linin araştırılması ile mümkündür. Sonuç olarak ifade etmek
gerekirse, uzay ve havacılık alanındaki kazanımlarımız, afet
yönetiminden tarıma, meteorolojiden şehirlerin planlanma-
sına, savunmadan ülke refahına kadar bir dizi kazanımlar
sağlayacaktır.”
Çalıştayda;
Hv. Plt Kur. Yb. Mustafa Bağatur, “Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı Vizyonu (harekât ortamı ve yetenekleri”,
Prof. Dr. Orhan Arıkan, “Teknolojik Yetkinlik Düzeyi ve Tek-
nolojik Yetkinlik Onayı”,
Sinan Şenol,” Türkiye’nin Gelişen Havacılık ve Uzay Tekno-
lojilerine Endüstri Açısından Vizyoner Bakış”,
Dr. Hv. Müh. Alb. Mehmet Fidancı, “Dünyanın uzay alanın-
daki yetenekleri ve Türkiye’nin geldiği nokta”,
Alb. Suha Kapucuoğlu, “Uzay konusunda Hv.K.K.lığının
mevcut yetenekleri, vizyonu ve hedefleri nelerdir?”
Doç. Dr. Lokman Kuzu, “Türkiye’deki Uzay Projeleri”,
Ramazan Karabulut, “Türkiye’deki Uzay Projeleri”,
Prof. Dr. Ozan Tekinalp, “Uzay Alanında Üniversitelerden
İstifade Edilmesi”,
Prof.Dr. Banu Onaral, “Dünyada ve Türkiye’de geleceğin
havacılık sistemlerine ilişkin yol haritaları ve değerlendiril-
mesi”,
Dr. Nedim Aalpdemir, “Havacılık kapsamında geleceğin
teknolojik yönelimleri ve milli yetenekler”,
Yzb. MusaYıldırım,“Millî Muharip Uçak ProjesininTeknolo-
ji ve Sanayileşme Açısından Önemi”,
Alb.Tamer Esen, “İnsansız Hava Araçları kapsamında ön-
celikli ihtiyaç duyulan yetenekler nelerdir? Yerli firmalardan
kısa-orta-uzun vadede milli olarak üretilmesi beklenen sis-
temler ve faydalı yükler nelerdir?” bildirilerini sundular.
Çalıştay, panelistlere ‘Katılım Belgesi’ ve anı objelerinin ve-
rilmesiyle sona erdi.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook