TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK TÜSSİDE, kurumlarımızın kurumsal kapasite güç-
lendirme ve çalışan yetkinliklerini geliştirmeleriyle ilgili çalış-
malarına Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR ile devam ediyor.
TÜSSİDE’nin 40 yıllık yönetim bilimleri deneyimi ile kurgu-
lanan eğitimler, operasyon modellerinin stratejik çerçevelerle
uyumlu bir şekilde işletilmesi adına gerekli bireysel, yönetsel
ve teknik yetkinliklerin güçlendirilmesine yönelik gerçekleş-
tiriliyor. Stratejik amaçlar, kaynaklar ve öncelikler ekseninde
sürdürülebilir kurumsal yönetim sistemleri oluşturma ve ge-
liştirmeye yönelik tasarlanan uygulamalı eğitimler terzi usulü
yaklaşımla kurumlar için özelleştiriliyor.
Bu kapsamda İŞKUR Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile
TÜSSİDE’de beş günlük Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Risk Yö-
netimi eğitimleri, Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Dairesi ile de An-
kara’da beş günlük Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Risk Yönetimi
tamamlandı.
Eğitimlerde iç kontrol bileşenleri, iç kontrol alt sistemleri, iç
kontrol ve risk yönetimi kavramlarının diğer yönetim araçla-
rıyla ilişkisi, süreç ve risk analizlerinin kurumlarda nasıl yürü-
tüleceği ile risklerin kontrolü ve risk iyileştirme eylemlerinin
planlanmasıyla ilgili uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Söz
konusu kurumlarımızla yıl içinde çalışmaların devamı öngörü-
lüyor.
Kurumsal Yönetim Eğitimleri 2020 Yılında
Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR ile Devam Ediyor
MEB ÖDSGM ISO 27001 ve ISO 9001 Entegre Yönetim
Sistemi Belgelendirme Danışmanlığı Tamamlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü (MEB ÖDSGM) ile TÜBİTAK TÜSSSİDE
arasında 13 Temmuz 2019 tarihinde başlatılan “ISO 9001 ve
ISO 27001 Yönetim Sistemleri Eğitim ve Danışmanlık“ projesi
tamamlandı.
Projeyle MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Daire Başkanlıklarının kurumsal
yönetim sisteminin geliştirilmesine/iyileştirilmesine yönelik
kurumun uygulamakta olduğu gerçekleştirme süreçlerini ISO
9001:2015 KaliteYönetimSistemi (KYS) ve ISO27001:2017 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) yönetim standartları ile en-
tegre etmek amaçlanıyor. Bu amaca yönelik olarak;
· MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü’nün ihtiyaçları, organizasyon yapısı, stratejik hedefleri
göz önünde bulundurularak kurumun mevcut durumu analiz
edildi,
· Kurumun mevcut durum analizine göre ISO 9001:2015 KYS
ve ISO 27001:2017 BGYS gerekliliklerinin karşılamak için ihti-
yacı olan dokümantasyon yapısı tasarlandı ve süreç ile ifade
edilemeyen detay faaliyetleri yönerge, prosedür, talimat vb. ile
tanımlandı,
· Kurumun uygulamakta olduğu faaliyetlere yönelik süreç hi-
yerarşisi oluşturuldu ve süreç dokümantasyonu sağlandı,
· İş başında gözlem, birebir görüşme, grup görüşmesi, yapı-
landırılmış anket, açık uçlu anket, yöneticilerden, uzmanlardan
görüş almak gibi çeşitli yöntemler kullanılarak MEB Ölçme, De-
ğerlendirme ve SınavHizmetleri Genel Müdürlüğü’nün organi-
zasyon yapısına uygun pozisyonlar ve unvanlar belirlenerek bu
unvanlar için görev tanımları oluşturuldu.
Proje sonunda MEB ÖDSGM, Türk Standartları Enstitüsü’nün
(TSE) değerlendirmesi sonucunda ISO 9001 ve ISO 27001 en-
tegre yönetimbelgesini almaya hak kazandı.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook