TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
KOBİ’ler için Proje Yazma Eğitimleri Düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme
makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan, Rekabetçi Sek-
törler Programı altında yürütülen Ufuk2020’de Türkiye – II
projesi kapsamında; Ankara’da ve İstanbul’da Türkiye’nin çe-
şitli illerinden gelen toplamda 100’ün üzerinde katılımcıya
yönelik KOBİ’ler için Proje Yazma Eğitimleri gerçekleştirildi.
Ana hedefi Türkiye’den kurum ve kuruluşların “Araştırma
ve Yenilikler” alanlarında Avrupa Birliği Çerçeve Programı
olan Ufuk2020’ye katılımının artırılması olan projenin Proje
Yazma Eğitimleri; TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası Merve Di-
yar ve Tarık Şahin tarafından gerçekleştirilen açılış konuş-
maları ile başladı. Hem Diyar hem de Şahin TÜBİTAK adına
“KOBİ Aracı, Hızlandırıcı Destekleri ve U2020 Koordinatörlü-
ğü Destekleme Programı” konularını da içeren bilgilendirici
bir sunum gerçekleştirdiler. Ayrıca yine katılımcıların eğitim
sonrası erişebilecekleri faydalı web bağlantıları ve TÜBİTAK
adreslerini de katılımcılar ile paylaştılar.
Projeyi yürüten konsorsiyumun uluslararası ve Türk uz-
manları tarafından “Türkiye’nin Araştırma ve Yenilik için AB
Çerçeve Programlarına katılımının desteklenmesi”, “Horizon
2020 ve KOBİ Aracı’ndan Hızlandırıcı Programına Geçiş”, “Ye-
şil Düzen Girişimi”, “Ufuk2020 KOBİ Programlarında Türki-
ye’nin Deneyimi” konularında etraflı sunumlar gerçekleştiri-
lirken, yine her iki eğitimin öğleden sonraki oturumlarında,
Projenin eğitim koordinatörü vasıtasıyla KOBİ’lere Proje Yaz-
ma konusunda tüm süreçleri içeren detaylı eğitimler ger-
çekleştirildi.
Soru-cevap oturumları ve toplantı aralarında gerçekleşen
bire bir görüşmeler vasıtasıyla her iki eğitimde toplamda
100’den fazla katılımcı için aktif bir eğitim gerçekleştirilir-
ken, katılımcılar hem TÜBİTAK’tan ilgili yetkililer hem konu-
larında uzman yabancı eğitimciler hem de birbirleriyle ağ
kurma fırsatı yakaladılar.
TÜBİTAK yetkililerinin ve projenin uzmanlarının katılımcı-
ların ilgilerine yönelik teşekkürleri ve bundan sonraki iş bir-
liklerine dair temennileri ile eğitim sonlandırıldı.
Eğitim süresince gerçekleşen sunumlara aşağıdaki bağ-
lantı vasıtasıyla ulaşılabilir;
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook