TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 32

32
Bülten
2020
SUBAT
U f u k 2 0 2 0 K o b i A r a c ı M ü k e m m e l i y e t M ü h r ü ( S e a l O f E x c e l l e n c e ) Ç a ğ r ı s ı A ç ı l d ı
Ufuk2020 Kobi Aracı Mükemmeliyet
Mührü (Seal Of Excellence) Çağrısı Açıldı
Ufuk2020 Programı’nın bir bileşeni olan KOBİ Aracı ile
birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine
destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pa-
zara aktarılması ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel
rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam
olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Ufuk2020’nin
başladığı 2014 yılından beri KOBİ Aracı olarak yürütülen
program 2019 yılı itibariyle yenilenmiş, Hızlandırıcı (Accele-
rator) ismini almıştır.
Mükemmeliyet Mührü (Seal of Excellence), Ufuk2020
KOBİ Aracı’na başvuran ve uluslararası bağımsız değerlen-
dirme sonucu eşik değerin üzerinde puan alan ancak Av-
rupa Komisyonu tarafından çağrılara ayrılan bütçelerdeki
kısıtlar nedeniyle fonlanamayan yenilikçi projelere verilen
kalite etiketidir. Mükemmeliyet Mührü bir kalite belgesi ola-
rak KOBİ’lere yatırım yapılabilirliği göstermektedir. Böylece
Mükemmeliyet Mührü’nü alan KOBİ’ler bu ödülü alternatif
bölgesel, ulusal, özel veya kamu desteklerine veya yatırım-
larına erişim arayışında kullanabilir. Mükemmeliyet Mührü
dijital olarak imzalanmış ve mühürlenmiş bir belge olarak
kazanan KOBİ’lere iletilir.
Ufuk2020 Programı’nın ve KOBİ Aracı’nın başlangıcı olan
2014 yılından itibaren Mükemmeliyet Mührü almaya hak
kazanmış olan firmalar bulunmaktadır. Ufuk2020 KOBİ Ara-
cı programı kapsamında Mükemmeliyet Mührü’ne sahip
KOBİ’lere Mükemmeliyet mührü alınan projeleri için TÜBİ-
TAK tarafından, “1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından
Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine
Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı”kapsamın-
da destek verilecektir.
Mükemmeliyet Mührü’ne sahip projeler, TÜBİTAK tarafın-
dan yeniden bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmayacak
olup destek kararının verilmesinde projenin güncelliği, pro-
jenin farklı bir ulusal/uluslararası kaynaktan desteklenme-
miş olması gibi hususlar dikkate alınacaktır. Desteğe başvu-
racak firmaların, destek almak istedikleri proje önerisi Faz1
projesi ise en az 1, Faz2 projesi ise en az 2 defa Mükemmeli-
yet Mührü almış olmaları gerekmektedir.
Çağrı için son başvuru tarihi 15 Nisan 2020 olup başvuru-
lar
adresinden yapılmakta-
dır. Başvuru formunun doldurularak gerekli diğer belgelerle
birlikte sisteme yüklenmesi ve başvurunun tüm yetkili kişi-
ler tarafından 22 Nisan 2020 tarihine kadar elektronik imza
ile imzalanması gerekmektedir.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook