TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Herkes İçin Girişimcilik” Projesi, Avrupa Birliği
ERASMUS+ Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı
Marmara Teknokent tarafından geliştirilen ve koordine
edilen “Herkes için Girişimcilik” AB K2 Stratejik Destekler
Projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ tarafından desteklenmeye
hak kazandı. İlk defa 2018-2019 yıllarında EngellilereYönelik
Teknoloji Tabanlı Girişimcilik Projesini hayata geçirerek en-
gelli bireylerin girişimcilik konusunda da daha aktif katılım-
larına olanak tanındı.
Bu proje kapsamında ortaya çıkan en önemli bulgulardan
biri de girişimcilik alanının engelliler için olması gerektiği
kadar dâhil edici ve kapsayıcı olmadığı oldu. Bu durumun
sadece Türkiye’ye özgü olmadığı da durumun ne denli bir
ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.
1 Şubat 2020 tarihinden itibaren 24 ay sürecek proje kap-
samında engellilerin girişimcilik alanında engelli olmayan
bireyler kadar aktif olabilmelerine yönelik çalışmalar yapı-
larak özel gereksinimlere yönelik eğitim metotları, uygula-
ma araçları ve kaynak belgeler oluşturulacak. Ayrıca farklı
ülkelerden engelli ve engeli olmayan gençlerin bir araya
gelerek girişimcilik konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi
amaçlanıyor.
Proje Ortakları:
Belçika ENIL – European Network for Independent Living
(Bağımsız Yaşam için Avrupa Ağı)
ENIL Avrupa çapında faaliyet gösteren ve engelli bireyle-
rin bağımsız bir yaşam sürmelerini destekleyen çalışmalar
yürüten uluslararası bir kuruluştur. Merkezi Brüksel’de olan
ENIL’in Avrupa’nın her ülkesinde üyesi bulunmaktadır. Bu
sayede projenin tüm Avrupa’ya yayılmasında büyük rol oy-
nayacaktır.
Bulgaristan CIC - Consortium Innovative Capital
Consortium Innovative Capital Bulgaristan’ın önde gelen
Teknoloji Transfer Ofislerinden biridir ve girişimcilik alanın-
da önemli çalışmalara imza atmaktadır. Birçok AB projesin-
de de yer alan CIC proje kapsamında girişimcilik konusunda
önemli katkılar sağlayacaktır.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook