TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Sudan’da kurulacak olan Afrika Teknoloji Şehri Teknoparkı
projesinin bir ayağı olan kurumsal kaynak planlaması eği-
timleri, Marmara Teknokent yürütücülüğünde verildi. Aka-
demisyen ve mali işlerden oluşan heyet iki ay boyunca ku-
rumsal kaynak, teknoloji transferi, projeler ve Ar-Ge portal
işleyişleri hakkında kapsamlı bir eğitim verdi. Eğitim boyun-
Marmara Teknokent tarafından gerçekleştirilen bilgilen-
dirme günü ile “TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları; 1501
Sanayi-Ar-Ge,1507 Sanayi - Ar-Ge Başlangıç, 1511 Öncelikli
Alanlar TEYDEB 2.0 ve Girişimcilik” konularında katılımcılara
bilgiler verildi.
Marmara Teknokent tarafından Küçük ve Orta Büyüklük-
teki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru ya-
ca teknokentin genel işleyişi hakkında görüşüldü. Eğitim
süresince Teknoloji Serbest Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme
Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar yerinde ziyaret edildi-
ler. Grup ayrıca TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Enstitüsü’nü ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bil-
gi aldı.
pabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile firmaların proje
esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyet-
lerinin desteklenmesi amacı “TÜBİTAK TEYDEB Uygulamalı
Proje Yazma Atölyesi” kampında katılımcıların projelerini
uygulamalı olarak yazıldı.
Sudan’da Kurulacak Afrika Teknoloji Şehri Teknopark
Projesi Kapsamındaki Eğitimler Başarıyla Tamamlandı
MARTEK’te “TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları” Bilgilendirme
Semineri ve Uygulamalı Proje Yazma Atölyesi Kampı Düzenlendi
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook