TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Pardus’u okullarda yaygınlaştırmak amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır-
ma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK
ULAKBİM) arasında yapılan anlaşma meyvelerini veriyor.
TÜBİTAK ULAKBİM bünyesindeki Pardus ekibince hayata ge-
çirilen Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi (ETAP) kap-
samında tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen teknolojiyi
kullanan okul sayısı her geçen gün artıyor.
Yalova, Bolu, Ordu, Samsun, Antalya, Kastamonu ve Tekir-
dağ Pardus ETAP kullanımı yüzde 50’yi aşan illerin başında
geliyor.
“Bir İlin Pardus’a Göç Hikayesi”
Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ocak ayı içerisinde tüm
akıllı tahtalarında Pardus kullanma kararı aldı. Etkileşim-
li tahtalarında Pardus ETAP kullanmaya karar veren Yalova
ilinde Pardus kurulumları yüzde 99’a ulaştı. İl genelinde öğ-
retmen ve öğrencilerin el ele vererek başlattığı Pardus ETAP
göçlerinde öğrenciler Pardus’u daha yakından tanıma fırsatı
buldu.
Ülke genelinde okullardaki 40 bini aşkın etkileşimli tahta-
da tek işletim sistemi olarak Pardus ETAP kullanılırken siste-
me 30 bininci kaydını yapan kurulum Tekirdağ ili oldu.
MEB tarafından temin edilecek yeni nesil 4K çözünürlük-
lü tahtalar için geliştirilecek yeni nesil Pardus sürümü için
24 Ekim tarihinde MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında “Danışmanlık ve
Yazılım Geliştirme Hizmeti Sözleşmesi” imzalandı.
Öğretmenlerin sınıfta ders anlatırken ihtiyaç duyacağı
tüm gereklilikler düşünülerek geliştirilen sistemde, bu ihti-
yaçların en hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilmesini sağla-
yan bir panel ve metin girişi yapacak sanal bir klavye bulu-
nuyor.
Ekranın tümü ya da bir kısmındaki bilgilerin gizlenmesini
sağlayan ekran karartma özelliğinin de olduğu sistem, bir-
den fazla tahtada çalışma imkânı sunarak öğretmenlerin
ekrandaki pencerelerin konumlarını değiştirmelerine veya
kapatmalarına ihtiyaç duymadan diledikleri gibi bir yerle-
şimde sunum yapabilmelerini ve etkileşimli tahtalardan en
verimli şekilde faydalanabilmelerini sağlıyor.
Tahtaların merkezden yönetimi konusunda da avantaj
sağlayan ve bir Pardus projesi olan merkezi yönetim siste-
mi yazılımı LiderAhenk ile toplam 2.000 Pardus-ETAP kurulu
tahtanın yönetimi gerçekleştiriliyor.
Devam eden testlerle yönetim iyileştirmeleri sürdürülen
LiderAhenk tahtaların güvenliği, yazılım güncelleştirmeleri,
enerji tasarrufu, uygunsuz yazılımların kontrolü ve merke-
zi duyuru/eğitim gibi alanların yanı sıra bilimsel araştırma
hesaplamalarında tek bir sistem gibi kullanılabilme imkânı
sağlayacak. Bu aynı zamanda siber saldırı tehditlerine karşı
da kullanılabilecek.
Okullarımızda Pardus Kullanımı Yaygınlaşıyor
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook