TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 28

28
Bülten
2020
SUBAT
I N N O S U P A l a n ı n d a O d a k G r u p E ğ i t i m i G e r ç e k l e ş t i r i l d i
INNOSUP Alanında Odak Grup Eğitimi Gerçekleştirildi
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme
makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan, Rekabetçi Sek-
törler Programı altında yürütülen Ufuk2020’de Türkiye – II
projesi kapsamında INNOSUP-01-Yeni Sanayi Değer Zincir-
leri Geliştirmek İçin Küme Projeleri alanında Odak Grup Eği-
timi gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen top-
lamda 42 katılımcıya yönelik olarak gerçekleştirilen etkinlik
iki gün sürdü.
Ana hedefi Türkiye’den kurum ve kuruluşların “Araştırma
ve Yenilikler” alanlarında Avrupa Birliği Çerçeve Programı
olan Ufuk2020’ye katılımının artırılması olan projenin INNO-
SUP-01 çağrısına yönelik Odak Grup Eğitimi; TÜBİTAK Ulusal
İrtibat Noktası Merve Diyar tarafından gerçekleştirilen açılış
konuşması ile başladı. Diyar “KOBİ Aracı, Hızlandırıcı Destek-
leri ve U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı” konu-
larını da içeren bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Diyar
yine konuşması ve sunumları süresince INNOSUP çağrıları-
nın öneminden ve Türk araştırmacıların bu tematik alanda
sahip olduğu/olabileceği desteklerin altını çizdi.
Eğitim boyunca, bahsi geçen UFUK 2020’de Türkiye -II
Projesi’ni yürüten konsorsiyumun uzmanları; Proje’nin eği-
tim koordinatörü ve Proje’nin yasal ve finansal konularında
yetkin uzmanı vasıtasıyla; hem INNOSUP alanında Proje Yaz-
ma konusunda konsorsiyum kurma, değerlendirme süreç-
leri ve tüm kilit noktaları içeren detayları bir bilgilendirme
eğitimi alır iken, hem de iki gün boyunca süren aktif grup
çalışmaları sayesinde gerçekleştirdikleri çalışmaları TÜBİTAK
ve Proje’nin uzmanlarıyla değerlendirme fırsatı elde ettiler.
Eğitimin son oturumunda ise, her grup eğitim boyunca
edindiklerine istinaden grup çalışmaları süresince hazırla-
dıkları sunumlarını gerçekleştirirken, yine aynı sunumlar
TÜBİTAK ve Proje’nin uzmanları tarafından değerlendirildi.
Diğer yandan, eğitim katılımcılarının dâhil olduğu iki gün
boyunca süren aktif soru-cevap oturumları ve toplantı ara-
larında gerçekleşen bire bir görüşmeler vasıtasıyla katılımcı-
lar hemTÜBİTAK’tan Merve Diyar hem de INNOSUP çağrıları
ve alanında oldukça yetkin yabancı eğitimcilerle fikirlerini
değerlendirebilme şansını yakaladılar.
TÜBİTAK yetkililerinin ve projenin uzmanlarının katılımcı-
ların ilgilerine yönelik teşekkürleri ve bundan sonraki iş bir-
liklerine dair temennileri ile eğitim sonlandırıldı.
Eğitim süresince gerçekleşen sunumlara takip eden bağ-
lantı vasıtasıyla ulaşılabilir;
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook