TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 20

20
Bülten
2020
SUBAT
T Ü B İ T A K B İ L G E M Y T E T a r a f ı n d a n M i k r o s e r v i s K o n f e r a n s ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Ensti-
tüsü (YTE) tarafından, Türkiye’de ilk kez Mikroservis Kon-
feransı düzenlendi. Kamu, özel sektör, üniversiteler, yerel
yönetimler ve yurt dışından 800’den fazla katılımın olduğu
Konferans, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve
TÜBİTAK BİLGEMYTE Müdürü Cemil Sağıroğlu’nun açılış ko-
nuşmalarıyla başladı. Konferansta Mikroservisler hakkında
yurt dışından gelen alanında uzman kişiler ile YTE uzmanla-
rının bilgi ve tecrübelerini aktardığı teknik sunumlar gerçek-
leştirildi. YTE’nin geliştirdiği Mikroservis Tabanlı Geliştirme
TÜBİTAK BUTAL Muayene Hizmetleri Birimi tarafından,
Bursa Gümrük Müşavirliği Derneği, Gümrük Müşavirleri ile
gümrük alanında çalışan yetkililerden oluşan 15 kişilik gru-
ba, “Gümrük Beyannameleri İplik Detay Beyanı Belgesinde
Yer Alan Teknik Terimlere Dair Bilgilendirme Eğitimi” verildi.
TÜBİTAK BUTAL ile Gümrük Müşavirleri Derneği arasında
ortaklaşa sürdürülmesi amaçlanarak iki ayrı grup halinde
yapılması planlanan eğitimin ilkinde, tekstil sektöründe el-
Platformu hakkında bilgi verildi.
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Mikroser-
vislerin dünyadaki gelişimine ve oluşturduğu pazarın bü-
yüklüğüne değinerek, TÜBİTAK’ın önümüzdeki dönemde
sunacağı desteklerde bu alanda yapılacak araştırmaların da
kapsanacağına vurgu yaptı.
Konferans ile ilgili detaylı bilgi ve konuşmacıların sunum-
larına
ulaşı-
labilir.
yaf ve iplik tanımları, bunlara ait teknik terimler konusunda
detaylı bilgiler verildi.
Gümrük Müşavirlerinin meslek alanlarında karşılaştığı
teknik terimlere ait bilgilendirmelerin verildiği eğitim, TÜBİTAK
BUTAL’ın tanıtımı ve katılımcılara TÜBİTAK BUTAL Müdürü
Sedat Aktaş tarafından “Katılım Belgesi” verilmesi ile sona
erdi.
TÜBİTAK BİLGEM YTE Tarafından Mikroservis Konferansı Gerçekleştirildi
TÜBİTAK BUTAL’dan Gümrük Müşavirlerine Yönelik Eğitim
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook