TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bilim ve Teknoloji Kampları TÜSSİDE’de Gerçekleştirildi
TÜBİTAK TÜSSİDE, Ocak ve Şubat aylarında üç ayrı “Bilim
ve Teknoloji Kampı” programına ev sahipliği yaptı. TÜSSİDE,
2006 yılından beri gerçekleştirdiği “Bilim Kampları”nın içe-
rik tasarımını geliştirerek, gerek lise ve gerekse 5., 6. ve 7.
sınıf öğrencilerini gelişmekte olan teknolojilerle tanıştırmak
ve ekip halinde proje üretmeye yönelik birer haftalık yatılı
kamplar düzenledi.
Beşiktaş İlçe Milli EğitimMüdürü ile 10 Aralık 2019 tarihin-
de yapılan protokol kapsamında aralarında Kabataş Erkek
Lisesi, Sabancı Anadolu Lisesi, Beşiktaş Atatürk Anadolu Li-
sesi, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi pek çok farklı
lisenin yer aldığı 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik Bilim
ve Teknoloji Kampı gerçekleştirildi. Kampların yıl boyunca
yapılması planlandı.
Daha sonra, Şeyh Zayed Sevgi Evleri’nde yer alan öğren-
cilere yönelik “Bilim ve Teknoloji Kampı” gerçekleştirildi.
Kampların sonuncusu ise Ataşehir İlçe Milli EğitimMüdürlü-
ğü ile yapılan işbirliği ile Ataşehir İlçe’sinde yer alan 5., 6. ve
7. sınıf öğrencilerine yönelik hayata geçirildi.
Yeni içerik tasarımı ile gerçekleştirilen kampların ama-
cı, gelişmekte olan teknolojiler ile öğrencileri tanıştırmak,
mühendislik süreçleri ile yeni teknolojileri yazılımlarla en-
tegre ederek öğrencilerin yeni ürün tasarlama ve üretme
deneyimi yaşamalarını sağlamak. Kamplar, yenilikçilik nedir
sorusuyla başlamış; yapay zeka ve makine öğrenmesi, nes-
nelerin interneti, robotik gibi ileri teknolojileri öğrencilere
eğitsel uygulamalarla aktarmakla devam etti. İlerleyen gün-
lerde katılımcılar çalışma gruplarına ayrıldı ve her gruptan
karşılaştıkları bir soruna yönelik ihtiyacı belirleme, çözüm
geliştirme, yeni teknolojiler ile entegre ederek tasarlama,
ürün prototipini çıkarma ve iyileştirme aşamalarında yer
alarak çalışmalarını sunmaları istendi. Süreç içerisinde öğ-
rencilere, algoritmik düşünce, elektronik bileşenler ve baskı
devre uygulamaları, Ardunio, 3D tasarım gibi alanlarda uy-
gulamalı eğitimler verildi ve çalışma gruplarından projeleri-
ni bu doğrultuda şekillendirmeleri istendi. Öğrenciler tara-
fından ilgiyle karşılanan kamp program içeriği, hedef kitleye
göre farklılaştırılarak uygulandı.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook