TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“BT Hizmetleri: İstemci Yönetimi Rehberi” Hazırlandı
TS ISO/IEC 27001:2017 BGYS Dış Tetkiki Gerçekleştirildi
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) tarafından geliştirilen Dijital Olgunluk Değerlendirme
Modeli ile belirlenen dijital kabiliyetler arasında yer alan
İstemci Yönetimi alanında “BT Hizmetleri: İstemci Yönetimi
Rehberi” hazırlandı.
Ülkemiz koşul ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran,
uluslararası çalışmaları dikkate alan rehberler ile kurumla-
rın dijital olgunluğu ve çalışan yetkinliğinin arttırılması ve
bu sayede dijital kurumsal kapasitenin geliştirilmesine kat-
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TÜBİTAK BİLGEM
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde (YTE) ISO/IEC
27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Tetkiki
gerçekleştirildi. Gün boyu süren tetkikte YTE’de kurulu olan
BGYS’nin ISO/IEC 27001:2017 standardı gereksinimlerine
uyumu değerlendirildi. Değerlendirme kapsamında müla-
kı sağlanması amaçlanıyor. Rehberlerde etkililik, etkinlik ve
bilgi güvenliğine yönelik dikkate alınması önerilen unsur
ve alternatifler ile birlikte bilgi ve yönlendirmeler yer alıyor.
TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından hazırlanan Dijital Kabiliyet
Rehberleri kullanılarak kurumların dijital dönüşüm ihtiyaç-
ları doğrultusunda eğitim ve rehberlik hizmeti sunuluyor.
Rehberlerin
açık erişimi
sağlanıyor.
katlar düzenlenerek prosedür ve kayıtlar gözden geçirildi.
Bölümler, bilgi güvenliği gereksinimleri açısından kontrol
edildi. Başarılı geçen denetim sonucundaYTE, 2014 yılından
bu yana sahip olduğu ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis-
temi sertifikasının devamlılığını sağladı.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook