TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak fi-
nanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
mu’nun (TÜBİTAK) faydalanıcısı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı
kapsamında desteklenen Ufuk 2020’de Türkiye – II Projesi
dahilinde, İstanbul’da TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitesi’nin
ev sahipliğinde ECSEL (Electronic Components and Systems
for European Leadership) Bilgi Günü etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan; elektronik teknolojilerinin
çağımızda toplumları dönüştürücü etkileri olduğunu belir-
terek bu dönüşümde söz sahibi olmak ve rol almanın öne-
mine değindi.
Prof. Dr. Özkan’dan sonra sözü alan TÜBİTAK Başkan Da-
nışmanı Dr. Orkun Hasekioğlu konuşmasında TÜBİTAK’ın
program kapsamındaki desteklerinden bahsederken, diğer
yandan da Ufuk 2020 (Horizon 2020) bünyesinde yürütül-
mekte olan ECSEL Programı’nın araştırmacılara önemli fon
destekleri sunduğunu belirtti.
TÜBİTAK Uluslararası İşbirlikleri Daire Başkanı Mete Karaca
ise Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde TÜBİTAK ola-
rak gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsederek, Türkiye’nin
bu kapsamda gerçekleştirdiği uluslararası süreçler hakkın-
da bilgi aktardı. Karaca, konuşmasında ECSEL fırsatlarından
faydalanma yöntemleri ve ECSEL’in ulusal fonlama mekaniz-
ması hakkında da bilgi verdi.
Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte, açılış oturumlarının
devamında katılımcılar sırasıyla; ECSEL JU ProgramYönetici-
si Dr. Yves Gigase, INFINEON Ar-Ge Direktörü Knut Hufeld,
AVL Program Müdürü, Jürgen Holzinger, SOITEC Program
Müdürü Francois Brunier ve FRAUNHOFER EMFT Grup Mü-
dürü Erkan İsa’nın sunumlarını dinleme fırsatı elde ettiler.
Etkinliğin öğleden sonraki kısmında, planlanmış ikili ve
çoklu görüşmelerde toplamda 50 oturum gerçekleştirilir-
ken, yine bahsi geçen görüşmelere katılan 100 civarı kamu
ve özel sektör temsilcisi, 5 yabancı konuşmacı ile özel otu-
rumlar vasıtasıyla fikir alışverişi yapabilme fırsatı yakaladı.
Etkinlik süresince gerçekleşen sunumlara erişim için Proje
websitesinintakipedenbağlantısınıkullanabilirsiniz.https://
th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360012034979-
-NAG4-ECSEL-ECSEL-Info-Day-
TÜBİTAK’DAN ECSEL Programına Destek
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook