TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 24

24
Bülten
2020
SUBAT
T ı b b i A r o m a t i k B i t k i Ü r e t i m i n d e K B B v e T Ü B İ T A K M A M İ ş B i r l i ğ i
Tıbbi Aromatik Bitki Üretiminde KBB ve TÜBİTAK MAM İş Birliği
TÜSSİDE ve MAM İşbirliğinde Tasarlanan 2019 Hizmet İçi Eğitimler Projesi Tamamlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Hasan Aydınlık, TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti. MAM Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, Gen Mühendisliği ve
Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin, Kim-
yasal Teknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şerife
Sarıoğlan ve Başuzman Araştırmacı Dr. Jülide Köroğlu’nun
hazır bulunduğu toplantıda, MAM projeleri ve çalışma alan-
ları hakkında sunum yapıldı.
Ziyarette, MAM Başkanı Kılıçaslan, Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesinin ekoturizm konusunda yaptığı çalışmalar kapsa-
mında hazırladığı “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği”
projesini hayata geçirmesinden duyduğu memnuniyeti ifa-
de etti.
TÜBİTAK TÜSSİDE Yetenek ve Yetkinlik Gelişimi Odak Alanı
ile TÜBİTAK MAM İnsan Kaynakları Birimi işbirliğinde ger-
çekleştirilen “MAM 2019 Hizmet İçi Eğitimler Projesi” başa-
rıyla tamamlandı.
TÜBİTAK MAM Enstitüleri bünyesinde görev yapan perso-
TÜBİTAK MAM’ın Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün projesi
kapsamında venöz dolaşım bozukluklarında etkin kullanıl-
mak üzere “Ruscus Aculeatus”, Anadolu’daki ismiyle enir ya
da tavşan elması bitkisi kökünden elde edilen ilacın formü-
lasyonunun tamamlanarak validasyon ve ruhsat çalışmaları-
na devam edildiğini belirtti. Bu kapsamda, MAM Enstitüleri-
nin alt yapısı ve nitelikli insan kaynağı ile Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi ile ortak çalışmaya hazır olduğumuzu söyledi.
Aydınlık, MAM Enstitülerinin çalışma alanlarını kentin
dinamikleri ile bağdaştırmanın önemine değinerek uyum
içinde çalışmanın mümkün olduğunu belirtti.
MAM Mükemmeliyet Merkezleri ve Enstitü Laboratuvar-
ları ziyaret edildi.
nelin arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, kuru-
ma bağlılıklarının arttırılması ile bireysel, yönetsel ve mesle-
ki gelişimlerine katkı sunulması amaçlarıyla hayata geçirilen
çalışmaya 2019 senesi boyunca yaklaşık 400 kişi katıldı.
Katılımcılarla takım olma ve motivasyon, etkili konuşma ve
sunum teknikleri, stres yönetimi, protokol yönetimi, fizibili-
te hazırlama ve değerlendirme, toplantı ve zaman yöneti-
mi, ileri excel kullanımı, proje yönetimi, iş fikirleri geliştirme
ve olgunlaştırma, çatışma yönetimi ve müzakere teknikleri,
inovasyon ve inovasyonun stratejik yönetimi ile Ar-Ge yö-
netimi gibi konularda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.
Katılımcıların ve kurumun ihtiyaçları merkeze alınarak
yetişkin eğitimi yönetime uygun bir şekilde tasarlanan top-
lamda 190 saate karşılık gelen eğitimlerde %95 oranında
memnuniyet sağlandı. 2020 yılı için de yine kurumun önce-
likli ihtiyaçları özelinde planlamalara başlandı.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook