TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 30

30
Bülten
2020
SUBAT
İ s t a n b u l S a n a y i O d a s ı ’ n d a U f u k 2 0 2 0 H ı z l a n d ı r ı c ı B i l g i G ü n ü D ü z e n l e n d i
İstanbul Sanayi Odası’nda Ufuk2020 Hızlandırıcı Bilgi Günü Düzenlendi
30 Araştırmacı Daha TÜBİTAK Desteği ile Yurtdışından Türkiye’ye Geliyor!
İstanbul Sanayi Odası’nda Ufuk2020 KOBİ Hızlandırıcı
Bilgi Günü düzenlendi. Ufuk2020 kapsamında yenilikçi ve
vizyoner KOBİ’lerin inovasyonlarını ticarileştirmeye yönelik
başvurduğu KOBİ Aracı 2019 yılında güncellenerek “Hızlan-
dırıcı” adını aldı. Etkinlik, güncellenen Hızlandırıcı Programı
hakkında ilgili paydaşları bilgilendirmek amacıyla düzen-
lendi.
Etkinlik TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Mü-
dürü Ufuk Atay’ın açılış konuşması ve Ufuk2020 hakkında
bilgilendirici sunumu ile başladı. Daha sonra İstanbul Sanayi
Odası Uzmanı Eda Çığ Türktaş Avrupa İşletmeler Ağı Faali-
yetleri hakkında sunum yaptı. Program KOBİ Ulusal İrtibat
Noktası Tarık Şahin Hızlandırıcı programı, başvuru ve değer-
lendirme süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Panel oturumuyla devam eden etkinlikte Hızlandırıcı
Programında mülakat aşmasında jüri üyesi olarak görev ya-
pan Dilek Dayınlarlı ile 7 Ekim 2019 çağrı kesim tarihinde
başarılı olarak 1 Milyon € hibe l-kazanan Ambeent firması
çalışanı Onur Ergen firmanın başvuru ve değerlendirme
aşamaları hakkında ipuçları sundu. Panel KOBİ Aracı Faz 1
programında fonlanan firma Fratelli’den Miraç Bal ve KOBİ
Aracı Faz 2 programında fonlanan firma Lojika’ndan Meh-
met Gölhan’ın katılımı ile devam etti. Bu oturumda pane-
listler Hızlandırıcı programında başarılı olmak için dikkat
edilmesi gereken noktaları vurguladılar.
Program KOBİ Ulusal İrtibat Noktası Merve Diyar’ın
Ufuk2020 Destek ve Ödülleri sunumu ile sona erdi.
Alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini
Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kuruluşlarında
yürütmelerini desteklemek için, TÜBİTAK ile AB Komisyonu
işbirliği çerçevesinde yürütülen 2236 Uluslararası Deneyim-
li Araştırmacı Dolaşım Programı kapsamında 2 Ağustos-11
Kasım 2019 tarihleri arasında başvuruları alınan çağrı so-
nuçlandı.
Bu sene rekor başvuru oranı ile 188 başvuru alınan prog-
ramda, 30 projenin desteklenmesine karar verildi. Başvuru
sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonuca, online başvuru
sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) ulaşabilirler.
2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Progra-
mı, Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk 2020 Marie Sklodowska-
Curie Aksiyonları kapsamında, AB Yürütme Ajansı ile yapılan
sözleşme kurallarına çerçevesinde yürütülüyor. Program
kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma
projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi ku-
rum ve kuruluşlarında yürütmeleri ve ülkemizin tecrübeli
araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi için Ku-
rumumuz tarafından destek sağlanıyor.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook