TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 26

26
Bülten
2020
SUBAT
TÜBİTAK TÜSSİDE, Katar Devleti askeri personelinin yö-
neticilik ve liderlik becerilerinin güçlendirilmesine katkı
sunmak adına yetkinlik geliştirme programı tasarladı. Katar
Devleti’nin Ankara’daki Askeri Ataşeliği ile iş birliği halinde
Katar İçişlerine Bakanlığı bünyesinde görev yapan 50 kişilik
Jandarma personeline birer haftalık uygulamalı eğitimler
verildi.
Çalışma kapsamında dönüştürücü liderliğin ilke ve esas-
ları, kurumlarda karşılaşılan güçlüklerle baş etme, veriye
dayalı karar verme yaklaşımları, stratejik liderlik, proje yöne-
timi yaklaşımıyla iş yönetimi, askeri bağlamda ulaştırma ve
lojistik yönetimi, finans yönetimi ile kapalı poligon merkez-
lerinin tasarım ve yönetimi gibi konularda uygulamalı eği-
timler verildi. Ayrıca hedef kazanımlarla ilgili ülkemizdeki iyi
uygulama örneklerine dair saha ziyaretleri yapıldı ve davetli
konuşmacılar tarafından deneyimleri paylaşıldı.
Yöneticilik ve Liderlik Gelişim Programının, yaşayarak öğ-
renme ve iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme gibi
yanlarına ilişkin memnuniyetlerini dile getiren katılımcılar,
bu eğitimlerin devam etmesi yönündeki temennilerine ifa-
de ettiler. Çalışmanın akabinde, TÜSSİDE’nin kurum yöne-
tim sistemleri geliştirme konusundaki yetkilerine dair bilgi-
lendirmeler yapılarak, Katar Devleti’nin 2030 Ulusal Vizyon
Belgesinde belirtilen hedeflere ilişkin katkı sunabileceği
konular da paylaşıldı.
T Ü S S İ D E Y ö n e t i c i l i k v e L i d e r l i k G e l i ş i m P r o g r a m ı K a t a r A s k e r i P e r s o n e l i n e U y g u l a n d ı
TÜSSİDE Yöneticilik ve Liderlik Gelişim
Programı Katar Askeri Personeline Uygulandı
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook