TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 16

16
Bülten
2020
SUBAT
A B Ç e r ç e v e P r o g r a m l a r ı n a İ k i Y e n i D e s t e k P r o g r a m ı E k l e n d i
AB Çerçeve Programlarına İki Yeni Destek Programı Eklendi
Ülkemizin aidat ödeyerek katıldığı AB Çerçeve Program-
ları (AB ÇP) kapsamında Türkiye’deki paydaşların program
hakkında farkındalıklarının, Türkiye’den gerçekleştirilecek
proje başvuru sayısının ve bu projelerin kalitesinin artırıl-
masına yönelik destek ve ödül programları “TÜBİTAK Ulus-
lararası İş Birliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek
ve Ödül Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde
yürütülmektedir.
Avrupa Komisyonu ile yürütülen yoğun müzakereler so-
nucunda, ülkemizin Ufuk2020 Programı’na 2020 yılı için
ödenmesi gereken son taksit olan 77,8 Milyon Avro mik-
tarındaki katkı payından muaf tutulması sağlanmış ve ilgili
katkı payının ülkemiz araştırmacıları için yeni destek prog-
ramları sunularak kullanılmasına karar verilmiştir.
İlgili karar doğrultusunda, Uluslararası İşbirliği Daire Baş-
kanlığı faaliyetleri kapsamında tasarlanmış ve yürütülmek-
te olan destek programlarına Şubat ayı itibariyle iki destek
programı daha eklenmiştir:
Yabancı Araştırmacı Seyahat Desteği,
AB ÇP’de en az
bir tane çok ortaklı proje yürütmüş olan yurtdışında yerleşik
koordinatör kuruluşların proje yürütücülerinin ve yurtdışın-
da yerleşik ERC baş araştırmacı veya panelistinin Türkiye’de
yerleşik kuruluşları ziyaret etmeleri için tasarlanmıştır. Des-
tek ile AB ÇP’de Türkiye’de yerleşik kuruluşların daha fazla
projede yer almaları ve bu yolla ülkemizin programdaki ba-
şarısı ile Türkiye Araştırma Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı
arasındaki uyumun artırılması amaçlanmaktadır. Destek
kapsamında ziyaretin gerçekleştirileceği şehre ulaşım için
gerekli olan ulaşım masrafları, konaklama giderleri ve ge-
rekli ise vize masraflarının karşılanması öngörülmektedir.
Ağlara Üyelik Desteği
ile AB ÇP çerçevesinde sunulan
proje önerilerine dâhil olunmasında ve AB ÇP öncelikleri-
nin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edil-
mesi amaçlanmaktadır. Ağlara üyelik desteğine Türkiye’de
faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler,
ulusal mevzuat uyarınca küçük ve orta büyüklükte işletme-
ler (KOBİ) ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar başvurabilir.
Destek miktarı, ulusal mevzuat uyarınca KOBİ statüsünde-
ki firmalar için yıllık üyelik bedelinin %80’i, kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
için yıllık üyelik bedelinin %100’üdür. Yalnızca TÜBİTAK ta-
rafından ilan edilen listedeki ağlara üyelik için başvuruların
kabul edileceği Programda başvurular 2020 yılı için iki sefer-
de alınacak ve her bir başvuru dönemindeki başvurular ayrı
olarak değerlendirilecektir. 2020 yılı üyelikleri için yapılacak
olan başvurular 24 Haziran 2020 saat 18:00’a kadar, 2021 yılı
üyelikleri için yapılacak olan başvurular 22 Ekim 2020 saat
18:00’a kadar yapılabilecektir.
Başvurular
/ linki üzerinden
çevrimiçi olarak alınmaktadır. Söz konusu destek ve ödül
programları hakkında detaylı bilgiye ve güncel duyurulara
adresinden ulaşabilir, başvurularınızı
çevrimiçi olarak 5 Mart 2020 tarihinden itibaren
-
tekler.h2020.org.tr/ adresinden gerçekleştirebilirsiniz.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook