TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
kleme Programı Bilgi Günü TÜBİTAK’ta Yapıldı
leştirdiği harcamalar ve istihdam ettiği insan kaynağı ile ilgili
bilgi verdi. TÜBİTAK Başkanımız, büyük firmaların öncül Ar-Ge
faaliyetlerinin ve ekosistem etkileşimlerinin güçlendirilmesi
gerektiğine değindi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2023 Sanayi ve Teknolo-
ji Stratejisinden söz eden Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın büyük
ölçekli firmalara 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programını kapat-
tığını, ancak bu firmalar için alternatif mekanizmalar geliştirdi-
ğini, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının 1. Çağrısının
makine sektörü üzerine olduğunu, bu programın arkasında
yatırım kısmının değil ama Ar-Ge kısmının, 1511 mevzuatı dâ-
hilinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirildiğini, büyük firmala-
rımızla ilişkinin çok daha kuvvetlenerek devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Ku-
rulu’nun Türkiye Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışmasına
da değinenTÜBİTAK Başkanımız, yöntemin etki ve yapılabilirlik
boyutları olduğunu, çalışma kapsamında 27 teknoloji alanının
incelendiğini belirtti.
TÜBİTAK’ın, hem küresel hem ülke boyutundaki doküman-
larla kendini konumlandırdığında, destekler kısmıyla ilgili ola-
rak, daha fazla çıktı ve etkiye odaklanmaya çalıştığını belirten
Prof. Dr. Mandal, büyük firmaları da çıktı ve etki odaklı süreç-
lerde görmek istediklerini ifade etti. Bunun için anahtar süre-
cin bilgi üretimi ve nitelikli insan olduğunu kaydeden TÜBİTAK
Başkanımız, stratejik yaklaşım kapsamında nitelikli bilgiye yö-
nelik geliştirilen TÜBİTAK Programlarını anlattı. 1004 Yüksek
Teknoloji Platformları ve SAYEM Platformlarında söz eden Prof.
Dr. Mandal, 1515 kapsamındaki firmaların çoğunun bu plat-
formlara başvuru yapmadığını belirtti.
1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının
değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal,
“Net satış ortalamasının en az 2milyar TL olması; Ar-Ge yoğun-
luğunun en az yüzde 1 olması; istihdam edilecek personelin
en az yüzde 50’sinin Türk uyruklu olması; desteklenen araştırı-
cıların en az 1/3’ünün doktoralı olması gerekiyor. Ana kuruluş
için 10 yıllık, Ar-Ge laboratuvarı için 5 yıllık teknoloji yol haritası
hazırlamasını istiyoruz”dedi.
Sanayi Doktora Programının Türkiye’ye Özgü Özelliği
Nitelikli insan kaynağı kapsamındaki diğer destek progra-
mının Sanayi Doktora Programı olduğunu söyleyen TÜBİTAK
Başkanımız, bu programın ülkemize özgü özelliğinden bah-
setti. Programın yurtdışındaki benzerlerinin öğrenciyi öğrenci-
liği sırasında desteklediğini kaydeden Prof. Dr. Mandal, Sanayi
Doktora Programında 4 yıl boyunca burs desteği, 3 yıl boyunca
da istihdam desteği verildiğini belirtti. Programa 2019 yılı baş-
vurularındaki artışa değinen Prof. Dr. Mandal, başvuru sayısının
2018’de 147 iken 2019’da 329; firma sayısının 2018’de 104 iken
2019’da 257; üniversite sayısının 2018’de 34 iken 2019’da 53;
başvurulardaki bursiyer sayısının da 2018’de 603 iken 2019’da
1124 olarak arttığını aktardı. Bu artışın programa olan ilgiyi
gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, desteklenecek öğren-
cilere TÜBİTAK’ın değil firma ile üniversitenin birlikte karar ver-
diğini; TÜBİTAK’ın sadece yetkinliği değerlendirdiğini belirtti.
TÜBİTAK’ın, 1004 ve SAYEM ile birlikte geliştirme odaklı iş
birliği platformları oluşturmaya çalıştığını; Uluslararası Lider
Araştırmacılar Programı ve Sanayi Doktora Programı ile insan
kaynağını geliştirmeye çalıştığını; Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığımız ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesinin yürütüldüğünü
kaydeden Prof. Dr. Mandal, şöyle devam etti: “5746-4691 gibi
farklı mekanizmalarla devletin sağladığı finans mekanizmaları
var. Girişim sermayesi fonlarına ortaklık yöntemiyle birtakım
destek mekanizmaları var. Ülke olarak bakıldığında bu kadar
çok destek mekanizmasının yürütülmesinde iyileştirmeye açık
yönler muhakkak var ama tüm bunları eş zamanlı sunabilen
sınırlı ülkelerden biriyiz.”
“1515 Programı Kapsamındaki Firmalarımızdan Ufuk2020
veUfukAvrupa’daBaşarılı Olmalarını Bekliyoruz”
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programından da (BiGG)
bahseden Prof. Dr. Mandal, 1515 programındaki firmaların
ekosisteminden oluşan start up’ların gelişmesinin amaçlan-
dığını söyledi. Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Prog-
ramıyla arayüz yapılarının kuvvetlendirilmeye çalışıldığını
kaydeden Prof. Dr. Mandal, 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları
Destekleme Programı kapsamındaki firmaların Ufuk2020 ve
Ufuk Avrupa’daki başvurularının ve başarılarının da görmek
istendiğini anlattı. Buna yönelik olarak, Türkiye’nin 2020 yılı
için AB’ne ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payının
ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılması yönünde karar alın-
masının sağlandığını söyleyen Prof. Dr. Mandal, uluslararası ikili
iş birliklerinin geliştirilmeye çalışıldığını belirtti. TÜBİTAK’ın 55
ülke ve 77 kurum ile ikili bilimsel iş birliği içinde olduğunu dile
getiren Prof. Dr. Mandal, yapılmak istenenleri şöyle özetledi:
“Süreçlerimizde destek vermekten daha çok etki oluşturmayı
hedefliyoruz.Yüksek teknolojiye doğrugeçmek istiyoruz. Bunu
yaparken ekosistemin gelişmesinde tüm aktörleri bir araya ge-
tirmeye, insan kaynağını geliştirmeye çalışıyoruz. Öncül Ar-Ge
Laboratuvarları bizim için bu anlamda çok kritik.”TÜBİTAK Baş-
kanımız, birlikte üretime dayalı bir süreçte bu programın kilit
öneme sahip olduğunu belirterek, etkinliğin her iki taraf için
faydalı olmasını diledi ve katılımcılara teşekkür ederek sözleri-
ne son verdi.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook