TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 12

12
Bülten
2020
SUBAT
1515 TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Dest
1515 TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme
Programı Bilgi Günü, TÜBİTAK Başkanlık Binası Mustafa İnan
Konferans Salonunda yapıldı. TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr.
Hasan Mandal, Programın açılışında yaptığı konuşmada, 1515
Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının farkın-
dalığının artırılmaya çalışıldığını belirtti. Firmaların toplantıda
yapacakları geri bildirimlere önem verdiğini kaydeden Prof.
Dr. Mandal, “Öncül Ar-Ge Laboratuvarları ve Ekosistemde Etki
Odaklı Süreçler”konulu bir sunum yaptı.
1515’deBirlikteÜretimOdaklıUluslararasıİşBirliğiÖnPlanda
TÜBİTAK’ın yeni süreçlerine dair katılımcılara bilgi veren Prof.
Dr. Mandal, Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşümden bah-
setti. Birlikte üretim odaklı uluslararası iş birliğine yönelen kü-
resel eğilimler bağlamında, güncel ve gelecekte karşılaşılması
muhtemel teknolojik ve bilimsel sorunların çözümü için ulusla-
rarası iş birliğinin öneminin arttığına değindi. Prof. Dr. Mandal,
1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programında
birlikte üretim odaklı uluslararası iş birliğine önem verdiklerini
vurguladı.
1515’in Ekosistem İçin Önemi
Yaklaşım olarak bakıldığında sürecin sektör odaklı ve tekno-
loji odaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Mandal, 1515 Programı-
nın ekosistem için neden önemli olduğunu şu sözlerle açıkladı:
“Teknolojinin araç olduğu, sektör kavramının yok olduğu bir
ortamda çözüm bekleyen birçok zor konu var. Bunların çözü-
mügeleneksel olarak, var olanbir teknolojinin transferiyle veya
bir kurumun kendi başına yetkinliğiyle değil, erken aşamadaki
Ar-Ge çalışmalarının birlikte geliştirilmesiyle gerçekleşecek.”
11. Kalkınma Planına atıfta bulunan Prof. Dr. Mandal, bu
Planın önemli bir referans belgesi olduğunu ve belgedeki iki
anahtar kelimenin Ar-Ge ve Yenilik olduğunu ifade etti. 2018
yılı TÜİK Ar-Ge Faaliyetleri Araştırmasındaki verilerden söz
eden Prof. Dr. Mandal, Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranının
yüzde 1.03 olarak gerçekleşerek eşik değerin aşıldığını; tam za-
man eşdeğer cinsinden Ar-Ge personeli sayısında hızlı bir artış
yaşandığını ve 172.119 olarak gerçekleştiğini; doktora ve üstü
tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının 34.282 olduğunu, bu
göstergenin ise Kalkınma Planında ilk kez yer aldığını belirtti.
Geleceğe bakıldığında, Ar-Ge’ye ayrılan kaynağın ve insan
kaynağının artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Prof. Dr.
Mandal, doktoralı insan kaynağının ilk kez gösterge olarak ko-
nulduğu gibi aynı zamanda rakamsal olarak izleneceğini be-
lirtti. Geçmişte doktoralı insan kaynağının tam zaman eşdeğer
araştırmacı personel sayısının içine dâhil edildiğini hatırlatan
Prof. Dr. Mandal, şimdi ise ayrı bir gösterge olarak izlendiğini,
bunun Ar-Ge’ye bakışın ürün geliştirmeden daha çok, tekno-
loji geliştirme; teknoloji geliştirmeden de daha çok teknolojik
geliştirmeyi oluşturacak kritik bilginin üretimine yönelik oldu-
ğunu belirtti.
“Büyük Firmalarla İlişkimiz KuvvetlenerekDevamEdiyor”
Sürecin KOBİ’ler tarafında ayrı bir şekilde kuvvetlendirilmeye
çalışıldığını belirten Prof. Dr. Mandal, büyük firmaların gerçek-
1 5 1 5 T Ü B İ TA K Ö n c ü l A r - G e L a b o r a t u v a r l a r ı D e s t e k l e m e P r o g r am ı B i l g i G ü n ü T Ü B İ TA K ’ t a Ya p ı l d ı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook