TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 10

10
Bülten
2020
SUBAT
B i l i m v e T e k n o l o j i H a f t a s ı T Ü B İ T A K ’ ı n Y e r l e ş k e l e r i n d e Ş e n l i k H a v a s ı n d a K u t l a n ı y o r
Bilim ve Teknoloji Haftası TÜBİTAK’ın Yerl
Dünyada her yıl 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan
Bilim ve Teknoloji Haftası, bu yıl TÜBİTAK yerleşkelerinde,
şenlik havasında kutlanmaya başlandı. Bilim ve Teknoloji
Haftası nedeniyle kapılarını halkımıza açan Türkiye Bilim-
sel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Ankara,
Gebze ve Antalya yerleşkelerinde düzenlenen birbirinden
renkli etkinliklerle, Bilim ve Teknoloji Haftası bu yıl bir şen-
lik havasında geçiyor. Bilim ve Teknoloji Haftası boyunca
TÜBİTAK yerleşkeleri ilham verici söyleşilere, sunumlara
ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Popüler bilim
konuları, herkesin anlayabileceği bir dille katılımcılara ak-
tarılırken; ziyaretçilerimiz depremden koronavirüse, An-
tarktika çalışmalarımızdan uzay araştırmalarına kadar her
konuda bilgi sahibi olacaklar.
TÜBİTAK’ın Ankara, Gebze ve Antalya yerleşkelerinde
gerçekleştirilen etkinliklere hafta içinde ilk ve ortaöğretim
okulları katılırken; haftasonu etkinlikleri yediden yetmişe
tüm halkımıza açık olarak gerçekleşiyor.
Ankara’daki etkinlikler kapsamında; TÜBİTAK Uzay Tek-
nolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), öğrencilerimize uydu
görüntülerinin indirilmesini, işlenmesini anlatan sunumlar
yapıyorlar. Öğrencilerimiz, konusunda uzman araştırmacı-
larımıza merak ettikleri soruları sorarlarken; TÜBİTAK Sa-
vunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE),
öğrencilerimize bilim söyleşilerinin yanı sıra, Sanal Gerçek-
lik Deneyimi ve “Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi” etkinlik-
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook