TÜBİTAK Bülten - Sayı 218 - Şubat 2020 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Çevre
ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz ve be-
raberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir
alparslan’ı makamında ziyaret etti.
Alpaslan’a R/V TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisinin
teknik imkân kabiliyetleri konusunda bilgi verildi, olası ça-
lışmalar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Oşinografik bir
gemi olarak tasarımlanan R/V TÜBİTAK MARMARA’nın çok
T.C. Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürü
Emre Dinçer, TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti. Ziyarette MAM
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Başkan Yardımcısı Doç.
Dr. Murat Makaracı, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Müdürü
Dr. Osman Okur, Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr.
Fehmi Akgün ve Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr.
Alper Biber hazır bulundu. MAM Başkanı Prof. Dr. Kılıçaslan,
maksatlı kullanım imkânları gözetilerek sualtı arkeolojisi ko-
nusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultu-
sundaki imkân ve kabiliyetleri anlatıldı.
Özellikle turizm potansiyeli içeren ve sualtı bilimsel arke-
olojik çalışmalar yapılması öngörülen dalışa yasak sahalarda
deniz çalışmalarının yapılması ve sualtı batıkları envanteri-
nin çıkartılması gibi konular değerlendirildi.
TÜBİTAK MAM‘ın dünya standartlarında alt yapıya sahip
olduğunu, Türk Donanması ve Tersanelerinin ihtiyaçlarına
yönelik ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. Dinçer,
Sualtı Akustik Mükemmeliyet Merkezi, Enerjetik Malzemeler
Mükemmeliyet Merkezi ve Batarya Teknolojileri Mükemme-
liyet Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmaları yakından gördü.
TÜBİTAK MAM Heyetinin, Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Nadir alparslan’ı Ziyareti
Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook