TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BUTAL’dan “Hayalimdeki Laboratuvar” Konulu Resim Yarışması
GAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Projesi OSB ve KSS Yerle-
şimlerinin Değerlendirilmesi ve Gelişim Stratejilerinin Belir-
lenmesi İş Paketi kapsamında, bölgedeki OSB ve KSS’lerin
mevcut durumunun ve ihtiyaçlarının analiz edilebilmesi için
Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin’de TÜSSİDE yürütücülüğün-
de Ortak Akıl Platformları düzenlendi.
Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşların-
dan temsilcilerin katıldığı Ortak Akıl Platformlarının ilk gü-
nünde TRC2 Bölgesi illeri olan Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki
OSB ve KSS paydaşları; ikinci gününde TRC1 Bölgesi illeri
Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’daki OSB ve KSS paydaşları ve
Bilim ve Teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günü-
müzde test/analizin önemi ile hayatımıza kattıklarının öğ-
renciler arasında algılanıp yaygınlaştırılması için farkındalık
yaratmak, bilinç düzeylerini geliştirmek ve hayal güçlerini
kullanarak yeteneklerinin geliştirilmesini teşvik etmek ama-
cıyla; TÜBİTAK BUTAL tarafından, Bursa ilimizdeki ortaokul
son gün de TRC3 Bölgesi illeri Mardin, Batman, Şırnak ve
Siirt’ten paydaşlar ekonomik ve teknolojik olarak yaratılan
mevcut durumun ortaya konulması için görüş ve düşünce-
lerini paylaştılar. Ortak Akıl Platformları mevcut durum ana-
lizini takiben bölgenin önündeki fırsatları değerlendirmesi-
ne ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilen
öneri geliştirme çalışmaları ile son buldu.
Çalıştaylardan elde edilen çıktılar saha görüşmeleri ve an-
ketlerle desteklenerek bölgedeki OSB ve KSS’lerin mevcut
durum ve ihtiyaç analizi raporlarına girdi teşkil edecek.
(5.6.7.ve 8.Sınıf ) öğrencilerine yönelik
”Hayalimdeki Labo-
ratuvar”
konulu resim yarışması düzenlenecek. Yarışma için
son başvuru tarihi 18 Aralık 2017 olarak belirlendi. Kazanan-
lar belli olduktan sonra, ödül töreni 27 Aralık 2017 tarihinde
düzenlenecek.
GAP Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri
İçin Ortak Akıl Platformları Gerçekleştirildi
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook