TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
nik Çalışma Ziyaretleri Gerçekleştirildi
leri hakkında bilgi alındı, sektördeki çiftçilerin yaşadığı so-
runlar ve bunlara yönelik olarak geliştirilen çözüm önerileri
ile birlikte kalite standartlarının nasıl oluşturulduğu yerinde
incelendi.
Ardından, Hollanda’daki yatırım ortamı, KOBİ’lere yönelik
bölgesel ve ulusal destekler, yerli ve yabancı firmalara sunu-
lan hizmetler ve bölgesel kümelenmeler ile ilgili bilgi almak
amacıyla Rotterdam Başkonsolosluğu ve Ticaret Ataşeliği
ziyaret edildi. Hollanda’da üreticilere yönelik pazarlama
kanallarının çeşitliliğinin nasıl sağlandığı ve kırsal ile kent
arasındaki gelişmişlik farklarının nasıl ortadan kaldırıldığına
yönelik bilgiler alındı.
Programın dördüncü gününde, Gouda bölgesindeki üre-
ticiler ziyaret edilip peynir üretim süreçleri yerinde gözlem-
lendi. Aile işletmesinin markalaşma stratejileri hakkında ve
Gouda bölgesinde üreticiler arasında işbirliği faaliyetleri
hakkında bilgi alındı.
Almanya Ziyaretleri
Programın Almanya kısmında, Bielefeld’de bulunan Food
Processing Initiative adlı gıda kümelenmesi ziyaret edildi.
Gıda kümesinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler, üyelik
sistemi, yönetişim yapısı, kurulma aşaması hakkında bilgi-
ler alındı. İnovasyon konusunda küme üyelerinin nasıl ortak
hareket ettiği, kuruluş aşamasındaki motivasyonun nasıl
sağlandığı, ne tür zorluklarla karşılaşıldığı ve bunların üste-
sinden nasıl gelindiği gibi hususlara yönelik bilgiler alındı.
Programın devamında Lemgo’da bulunan hayvancılık
ve tarım sektörü araştırmalarında Almanya’nın önemli üni-
versiteleri arasında sayılan Ostwestfalen-Lippe Universi-
tesi ve bu üniversitede bulunan araştırma merkezi; Alman
Gıda Teknolojileri Enstitüsü (DIL) ziyaret edildi. Üniversite
ve araştırma merkezi tarafından uluslararası düzeyde ger-
çekleştirilen projeler hakkında bilgiler alındı ve araştırma
sonuçlarının ticari değere dönüşmesi, değer yaratma süreç-
lerinin işleyişi yerinde incelendi. Girişimciliği ve yenilikçiliği
destekleyen öğrencilere, start-uplara, KOBİ’lere, büyük ta-
rımsal firmalara yönelik programlarıyla ve Türkiye’deki bağ-
lantılarıyla ilgili ne tür faaliyetlerin yürütüldüğü hakkında
bilgilendirmede bulunuldu. DIL tarafından sunulan hizmet-
ler detaylı incelendi; üniversite, kuluçka merkezi ve hızlan-
dırıcı, parktaki firmalar, kümelenmeler ve teknoloji merkezi
arasındaki ilişkilerin nasıl yönetildiği ve uluslararası işbirliği
süreçleri hakkında bilgiler alındı. Son olarak DIL ve Vechta
Üniversitesi işbirliği ile yürütülmekte olan Aşağı Saksonya
Gıda Endüstrisi Yetkinlik Merkezi (Nieke)’nin gerçekleştirdiği
faaliyetler, atölye çalışmaları, başlatılan araştırma projeleri
hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
Programın son gününde FoodRegio adlı gıda kümelen-
mesi ziyaret edilerek Erzurum ili ve hinterlandında kurulabi-
lecek olası gıda kümelenmesi organizasyonuna yönelik bilgi
toplandı. Küme stratejilerinin ve üyeler arasındaki işbirliği
süreçleri incelendi ve küme oluşumunda dikkat edilmesi
gereken hususlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook