TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 38

38
Bülten
2017
ARALIK
T ü r k i y e T a ş k ö m ü r ü S t r a t e j i k P l a n l a m a E ğ i t i m i G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Türkiye Taşkömürü Stratejik Planlama Eğitimi Gerçekleştirildi
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te faaliyet gösteren SAN-
LAB Simülasyon firması tarafından düzenlenen “Gelecek
için ARGE - 81 İl 81 Okul” projesi TÜBİTAK, TÜBİTAK Marmara
Teknokent, TÜBİTAK MAM, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze
Teknik Üniversitesi TTM, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi, Kocaeli Bilim Merkezi destekleri ile gerçek-
leştiriliyor.
“Gelecek için ARGE” etkinliği ilköğretim, ortaöğretim ve
özellikle lise çağındaki çocukların bilim ve teknolojiye ilgi-
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile TÜSSİDE arasında
gerçekleşen sözleşme kapsamında TTK Proje Ekibine TÜS-
SİDE uzmanları tarafından Stratejik Planlama Eğitimi verildi.
Kamu sermayeli işletmeler için Stratejik Planlama Rehbe-
rinin dikkate alınarak tasarlandığı eğitimde, katılımcılara
lerini artırmak, onları Ar-Ge ve yazılıma yöneltmek amacını
taşıyor.
Etkinlik kapsamında 2017 Aralık ayına kadar Türkiye gene-
linde 24 okuldan yaklaşık 946 öğrenci ve öğretmen TÜBİTAK
MARTEK’i ziyaret etti. Teknoloji Serbest Bölgesi, Teknoloji
Geliştirme Bölgesi ve Kuluçka Merkezini gezen öğrenciler ve
öğretmenlere, Kuluçka Merkezi’nde faaliyet gösteren kuluç-
ka firmaları geliştirmekte oldukları projeleri anlattılar, öğren-
cilerin teknokent ile ilgili sorularını yanıtladılar.
beş yıllık geleceklerini planlamaya yönelik bilgiler verildi.
Eğitimde Stratejik Yönetim Temel Kavramlar, SWOT PESTLE
Analizi, Misyon-Vizyon-Değerler, Stratejik Amaçlar, Hedefler
ve Göstergeler gibi konular uygulamalı etkinliklerle aktarıl-
dı.
TÜBİTAK MARTEK Firmasından Sosyal Sorumluluk Projesi
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook