TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 32

32
Bülten
2017
ARALIK
H a v a c ı l ı k T e k n o l o j i l e r i T e s t v e M ü k e m m e l i y e t M e r k e z i F i z i b i l i t e E t ü d ü Ç a l ı ş t a y ı
Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi Yaygınlaştırma Faaliyetleri Hızla Devam Ediyor
Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Çalıştayı
TÜBİTAK BİLGEM Yazı-
lım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) ile Maliye
Bakanlığı Muhasebat Ge-
nel Müdürlüğü işbirliğiyle
gerçekleştirilen, Bütünleşik
Kamu Mali Yönetim Sis-
temi’nin ilk ayağını oluş-
turacak olan, Yeni Devlet
Muhasebesi Bilişim Sistemi
Projesi ile merkezi yönetim
bütçesi kapsamındaki tüm
kamu kamu kurum ve kuru-
luşlarının muhasebe işlemlerinin birlikte yönetilmesine ola-
nak sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi hedefleniyor.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme
Enstitüsü tarafından yürütülen “Havacılık Teknolojileri Test
ve Mükemmeliyet Merkezi (HTTMM) Fizibilite Etüdü Pro-
jesi” kapsamında düzenlenen “Havacılık Teknolojileri Test
ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi” kapanış
çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştaya 50’den fazla
kurum ve kuruluştan 160’ın üzerinde kişi katıldı. Çalıştay,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Ha-
vacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdür V. Dr. Cihan Kanlı-
göz, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, STM
Mühendislik ve Danışmanlık Genel Müdür Yardımcısı Murat
İkinci, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı
Dr. Celal Sami Tüfekçi ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Özkan Poyraz’ın açılış
konuşmalarıyla başladı. Sektör temsilcileri Halil Tokel (THY
Teknik Danışmanı), Murat Özhamam (SSM), Ömer Duman
(TUSAŞ Test ve Değerlendirme Mühendislik Müdürü), Dr.
Metehan Çalış (TSE Tuzla Yapı Malzemeleri Yangın Akustik
Proje ile kamu muhasebe işlemlerini basitleştirecek ve
hızlandıracak elektronik belge temelli, entegrasyona açık
bir sistem geliştiriliyor. Sistem tamamlandığında tüm Tür-
kiye’de toplam 46 Genel Bütçeli, 118 Özel Bütçeli ve dokuz
Düzenleyici / Denetleyici Kuruma hizmet verecek.
Toplam 15 modülden oluşan sistemin dört modülü ta-
mamlanarak, bu yılın ağustos ayından itibaren pilot ku-
rumlarda kullanıma açıldı. 20 Kasım 2017 tarihi itibari ile
aralarında AB Bakanlığı, DPB, BTK, SPK, HSYK, Anayasa
Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve çok sayıda üniversitenin
de bulunduğu 71 kurumda SAY2000’in yerine geçecek olan
yeni sistem devreye alındı.
2018 Ocak ayına kadar mevcut modüller ile sistemin tüm
Türkiye’de kullanıma geçmesi ve 2019 sonuna kadar tüm
modüllerin devreye alınması planlanıyor.
Lab. Müdürü), Taylan Ercan (TEI), Yalçın Faik Sümer (THY Tek-
nik Uçuşa Elverişlilik Şefi), Güven Ertan Patlar (KALE Hava-
cılık Kalite Kontrol Yöneticisi), Dr. A. Sertaç Sunay (TÜBİTAK
SAGE Test ve Değerlendirme Koordinatörü), Orhan Aydın
(OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı) ve İlhami Keleş (SAHA İs-
tanbul Genel Sekreteri) tarafından sunumlar gerçekleştiril-
di. TÜBİTAK MAMMalzeme Enstitüsü’nden Proje Yürütücüsü
Dr. Özgür Duygulu’nun “HTTMM Projesi Kapsamında Yapı-
lan Çalışmalar” konulu sunumunun ardından gerçekleşen
Panelde katılımcıların soruları proje paydaşları tarafından
cevaplandırıldı. Çalıştay, UDHB Daire Başkanı Hasan Pehli-
van, Genel Müdür Yrd. V. Dr. Hamza Gerçekcioğlu ve TÜBİ-
TAK MAM Malzeme Enstitüsü Grup Koordinatörü Başuzman
Araştırmacı Doç. Dr. Havva Kazdal Zeytin’in genel değerlen-
dirmeleri sonrasında, UDHB Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Genel Müdür V. Dr. Cihan Kanlıgöz’ün teşekkür konuşması
ile sona erdi.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook