TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 22

22
Bülten
2017
ARALIK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dön-
mez, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne (MAM) ger-
çekleştirdiği ziyaret kapsamında incelemelerde bulundu.
TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan tarafın-
dan karşılanan Dönmez, Enerji Enstitüsü ve Malzeme Ens-
titüsü altyapılarını yerinde inceleyerek yürütülen projeler
hakkında uzmanlardan bilgi aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, TÜBİTAK MAM Enerji
Enstitüsü’nde batarya çalışmalarını ve Malzeme Enstitü-
sü’nde türbin kanadı üretimi konularını inceledi. Termik
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Deniz Kuvvetleri Komuta-
nı Koramiral Adnan Özbal’ı ziyaret etti. Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ile TÜBİTAK MAM arasında geliştirilebilecek
işbirlikleri değerlendirildi ve yerli teknoloji uygulamaları
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. TÜBİTAK MAM
tarafından yürütülen projeler kapsamında geliştirilmekte
olan teknolojiler hakkında Deniz Kuvvetleri Komutanı Ko-
santrallerin elektrik üretimine dönük en kritik donanımı
olan türbinlerin kanat ve diğer parçalarının üretimine yö-
nelik ülkemizdeki tek altyapı TÜBİTAK MAM Malzeme Ens-
titüsü bünyesinde bulunuyor. Malzeme Enstitüsü Yüksek
Sıcaklık Mükemmeliyet Merkezinde üretimi gerçekleştiri-
len yerli türbin kanat ve diğer parçaları incelenerek eko-
nomimize kazandırılması konusunda görüş alışverişinde
bulunuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı
Fatih Dönmez, yerli teknoloji için işbirliğimizin artarak de-
vam etmesi gerektiğini vurguladı.
ramiral Adnan Özbal’a detaylı bilgiler verildi. Deniz Kuv-
vetlerimizin ihtiyaçlarına yönelik yerli çözümlerimiz, alt-
yapılarımız, deniz ve deniz araçları ile ilgili çalışmalarımız,
sonar ve ileri akustik sistemleri, hava tazeleme sistemleri,
radar soğurucu malzemeler, güvenlik çözümlerimiz, tahrik
sistemleri, lityum iyon pil ve batarya, yakıt pili konuların-
daki çalışmalarımız aktarıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı
Fatih Dönmez, TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
Deniz Kuvvetlerimize Yönelik Yerli Çözümler
E n e r j i v e Ta b i i K a y n a k l a r B a k a n l ı ğ ı M ü s t e ş a r ı F a t i h D ö n m e z , T Ü B İ T A K M A M ’ ı Z i y a r e t E t t i
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook