TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAKTÜSSİDE ileT.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletme-
si Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı arasın-
da 31 Ekim 2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlatılan
proje kapsamında,TürkiyeCumhuriyeti Devlet Demiryolları’na,
TÜBİTAKTÜSSİDE tarafından İnsan Kaynakları Yönetimsüreçle-
rine yönelik olarak araştırma, danışmanlık, eğitim, süreç yöne-
timi, iş analizi ve personel ihtiyacı analizi hizmetleri sunulacak.
Eğitim, Süreç Yönetimi ve İş ve Personel İhtiyacı Analizi ola-
rak üç fazdan oluşan ve dört ayda tamamlanması planlanan
projede; İnsan Kaynakları Yönetimi ile temel metodolojik kav-
ramların teorik ve uygulamalı eğitimlerinin yapılması, Teorik
bilginin proje ekibi ile birlikte uygulamaya aktarılarak süreç
modelinin ve hiyerarşisinin hazırlanması ve ilgili yetkinliklerin
kuruma kazandırılması, Kurumsal dönüşüme uygun süreçler
için geliştirilmiş süreç tasarımı ve dokümantasyonunun ger-
çekleştirilmesi, Pilot birimin temel görev analizi, personel ih-
tiyacını belirlemek ve senaryolar bazında personel ihtiyacının
şekillendirilmesi, Pilot birim iş analizlerinin gerçekleştirilmesi,
görevlere ait yetkinliklerin ve fonksiyonların tanımlanması, İş
analizi ve süreç akışları çerçevesinde birim süreç ve stratejik
hedefleri dâhilinde iş gücü ihtiyacı analizinin yapılması ve
senaryolar ile ihtiyacın tahminlenmesi faaliyetleri gerçekleş-
tirilecek.
Projenin ilk fazı olan İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Te-
mel Metodolojik Kavramlar Eğitimi Ankara’da yürütülen çalış-
malarla tamamlandı.
TCDD İnsan Kaynağını TÜSSİDE ile Planlıyor
Kocaeli Üniversitesi’nde İkili İşbirliği Programları ve COST Programı Bilgi Günü Gerçekleştirildi
TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü ile Kocaeli Üni-
versitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde gerçekleştiri-
len Bilgi Günü’nde COST Programı ve İkili ve Çoklu İşbirliği
programları konularında bilgi verildi.
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Üniversitesi tarafın-
dan yürütülen TÜBİTAK destekli projeler hakkında istatisti-
ki bilgiler verirken, hâlihazırda 35’e yakın TÜBİTAK destekli
projenin yürütüldüğünün ve bu sayının artırılmasından du-
yacağı memnuniyetin altını çizdi.
Etkinlikte TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü ta-
rafından COST Kuruluşunun yapısı, COST Aksiyonları, Ak-
siyonlara katılım kuralları, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
tarafından yürütülen ikili işbirliği programları ve katılım ko-
şulları, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi hakkında bilgi verildi.
TTO Yöneticisi Mehlika Kocabaş Akay’ın da katıldığı etkinli-
ğe yaklaşık 40 kişi katıldı.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook