TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 24

24
Bülten
2017
ARALIK
1 . U l u s a l B u l u t B i l i ş i m v e B ü y ü k V e r i S e m p o z y u m u G e r ç e k l e ş t i
mak amacıyla düzenlendi.
Gönderilen tam metin bildiriler en az iki hakem tarafından
değerlendirildi ve kabul alan bildiriler sözlü ve poster sunumu
olmak üzere iki kategoride sunuldu. İlgili konularda çalışan yer-
li ve yabancı konuşmacıların da yer aldığı etkinlik, toplam 19
bildiri ve dört poster sunumu ile iki gün boyunca devam etti.
Sempozyumboyunca kurulan SAFİRDEPO standı ile katılım-
cılara SAFİR DEPO ürünü ile ilgili demo yapıldı.
uzmanları bir araya getirerek işletmelerinblokzincir teknolojisi-
ni anlama ve kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan BİL-
GEM, aynı zamanda, güvenlik ve mahremiyet analizi ve takip
edilebilirlik gibi teknik çözümleri araştırıyor.
Blokzincir Nedir?
Dijital para birimlerini, varlıkları ve emtiaları besleyen blok-
zincir (blockchain) teknolojisi, dağıtılmış bir veritabanı ya da
paylaşılmış kayıt (muhasebe) defter olarak söylenebilir. Bu
blokzincirler açık veya özel olabilir. Herkesin okuyabileceği,
kullanabileceği veya değiştirebileceği açık kaynaklı bir yazılım
üzerinde ise Açık Blokzincir, kısıtlamalı ve kontrollü erişimi var
ise Özel Blokzincir denir.
Detaylı bilgi için
/
web
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Türkiye’de Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularında bilimsel
araştırmalar yapan, profesyonel çözümler üreten tarafları bir
araya getirmek ve ulusal bilgi birikimine katkı sağlamak ama-
cıyla TÜBİTAK BİLGEM BTE tarafından, Antalya’da, “1. Ulusal Bu-
lut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu (B3S’17)”düzenlendi.
Sempozyum, Bulut Bilişim ve Uygulamaları, Büyük Veri ve
Analitikleri konularında araştırmacıları bir araya getirerek pay-
laşımı, araştırma çıktılarını ve bilgi birikimini artırarak ülkemiz-
de bu alanlarda oluşan ekosistemin gelişmesine katkı sağla-
BİLGEM UEKAE Matematiksel ve Hesaplamalı Bilimler Biri-
minin altında, “Blokzincir Araştırma Laboratuvarı (BCLabs) ku-
ruldu. Blokzincir Araştırma Laboratuvarı, kamu ve özel kurum/
kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik olarak, blokzincir teknoloji-
lerinin altyapısı, kurulumu, güvenlik ve mahremiyet analizi, iş
modelleri, kitle fonlama yaklaşımları ve muhtelif teknik detay-
ları üzerine Ar-Ge faaliyetlerini uygulamak üzere kuruldu.
Kamu ve özel kurum/kuruluşlar ve akademisyenlerle işbir-
liği yaparak, güven merkezleri içeren yapılardaki güven mer-
kezlerini dağıtarak daha verimli ve şeffaf yapıların kurulması
için blokzincir tabanlı tasarım ve geliştirme çözümleri sunan
BİLGEM, bu kapsamda, finansal hareketler, tedarik zincirleri,
nesnelerin internet (IOT), risk yönetimi ve sağlık hizmetlerine
kadar her türlü elektronik işlemi basitleştirmek ve güvence al-
tına almak için ağlar kurulmasına çalışıyor. Alanında en güçlü
1.Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu Gerçekleşti
BİLGEM’de Blokzincir Araştırma Laboratuvarı (BCLabs) Kuruldu
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook