TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdür Da-
nışmanları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve teknik per-
sonelden oluşan bir heyet geleceğe dönük çalışmaları plan-
lamak üzere TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti.
Bünyesinde bulunan termik ve hidroelektrik santralleri
ile ülkemizin elektrik üretiminin önemli bir kısmını gerçek-
leştiren Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü arasın-
da, mevcut santrallerinin rehabilitasyonu ve Ar-Ge ihtiyaç-
ları konusunda yürütülen uzun soluklu işbirliği kapsamın-
da gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, EÜAŞ heyeti Enerji
Enstitüsünün altyapılarını yerinde inceleyerek uzmanlardan
OSTİMYönetimKurulu Başkanı OrhanAydın,YönetimKurulu
Üyeleri ve firma temsilcilerinden oluşan heyet sanayi ve TÜBİ-
TAK işbirliği kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merke-
zi’ni (MAM) ziyaret etti. TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim
Kılıçaslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette başta Enerji
ve Malzeme Enstitüleri olmak üzere TÜBİTAK MAM Enstitüleri-
nin kabiliyetleri ve altyapıları hakkında bilgiler verildi. TÜBİTAK
MAM’ın yaklaşık bin Ar-Ge personeli ve zengin altyapısıylaTürk
sanayisinin Ar-Gemerkezi olduğunu ifade edenTÜBİTAKMAM
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, “Kurumumuz, Türk sanayi-
sinin çözüm ortağıdır. Biz bu iddiadayız ve sanayiciyi burada
bilgi aldı.
Termik ve HES yenilemesi konusundaki kabiliyetlere ilave
olarak heyete Enstitünün Türk kömürlerinin verimliliğinin
artırılmasına yönelik çalışmaları ve kömürden sıvı yakıt elde
edilmesine yönelik kazanımları hakkında bilgi verildi. Ziya-
ret sırasında, termik santrallerin elektrik üretimine dönük en
kritik donanımı olan türbinlerin kanat ve diğer parçalarının
üretimine yönelik ülkemizdeki tek altyapıyı bünyesinde bu-
lunduran Malzeme EnstitüsüYüksek Sıcaklık Mükemmeliyet
Merkezinde üretimi gerçekleştirilen yerli türbin kanat ve
diğer parçaları da incelenerek ekonomimize kazandırılması
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
daha sık görmek istiyor, onların bize görev vermesini, ödev
vermesini bekliyoruz. Marmara Araştırma Merkezi devletimi-
zin kurduğu en güçlü Ar-Ge merkezidir. Amacımız; teknoloji
üretmek, üretilen bu teknolojiyle de Türk sanayisinin teknoloji
yoğunluğunu, katma değerini arttırmak olacak. DolayısıylaOS-
TİM’e ve tüm sanayicilere ‘lütfen bize gelin, altyapımızı görün,
beraber çalışalım’ diyorum”diye konuştu. TÜBİTAK MAM Ensti-
tülerinin kömürden yakıt üretimine yönelik çalışmaları ve ter-
mik santral konusundaki kabiliyetleri OSTİM firmalarınca yakın
bir ilgiyle takip edildi ve bu konulardaki birikimin sanayimize
aktarılması konusunda mutabık kalındı.
EÜAŞ Heyetinden MAM’a İşbirliği Ziyareti
TÜBİTAK MAM’ın Kapıları Sanayicimize Açık
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook