TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 20

20
Bülten
2017
ARALIK
T E Y D E B ,
D e s t e k
S i s t e m i n i
Y e n i l e d i
Teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek ürünler geliştirme
önceliğinin daha da arttığı günümüzde, TÜBİTAK Teknoloji
ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), endüs-
tride ihtiyaç duyulan dinamizmin sağlanması amacıyla ya-
pısal dönüşümleri içeren kapsamlı bir destek sistemi kur-
guladı.
Yeni destek sisteminde projeler, Sanayi Destekleri (SADE)
ve Arayüz Destekleri (AYDE) olmak üzere iki ana grup altın-
da açılacak çağrılarla desteklenecek.
SADE, kendi içinde Genel SADE ve Tematik SADE olarak
ayrılıyor. Genel SADE, sektör ve konu ayrımı olmadan, ArGe
ve yenilik projeleri ile başvurulabilecek çağrıları kapsıyor.
Tematik SADE ise özel bir alanda, ülke öncelikleri doğrul-
tusunda somut bir hedefe odaklanmış çağrıları içeriyor ve
“Öncelikli Alanlar” ile “Teknogirişim Destekleri”nin yerini
alıyor. Her iki SADE programı da çağrılarla yürütülecek. Bu-
nunla birlikte Genel SADE çağrılarının “sürekli açık” tutul-
ması planlanıyor. Tematik SADE çağrıları ise belirlenen ta-
rihler arasında açık kalacak ve sadece o tarihlerde başvuru
yapılabilecek.
Arayüz Destekleri (AYDE) ile SADE çağrılarında etkin ve
verimli sonuçlar alınması için yenilik ve girişimcilik alanla-
rında kapasite artırıcı ve kamu-üniversite-sanayi işbirlikle-
rinde kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulacak. Burada,
TÜBİTAK’ın bir faydayı (örneğin eğitim, rehberlik gibi) fay-
dalanıcıya (girişimci, KOBİ gibi) doğrudan sağlamayıp, bu
faydayı hizmet konseptinde sunan kuruluşları desteklen-
mesi amaçlanıyor. Mevcut programlardan ve çağrılardan
Mentor Eğitici Kuruluşlar, Girişimcilik Hızlandırıcıları ve
TTO’lar bu kapsama dahil edildi. Birincil olarak, yenilik ya-
pacak aktörlerin kapasitelerini geliştirmek, ikincil olarak ise
yurt çapında yaygın bir yenilik ve girişimcilik kapasitesini
destekleyecek yapıların oluşumu ve gelişimini sağlamak
amaçlanıyor. Böylece bölgesel ve ulusal bazda ArGe, ye-
nilik, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliği ortamlarının
gelişimine katkı sağlanacak.
1 Ocak 2018’de devreye girmesi planlanan yeni destek
sistemiyle kalıcı program olgusundan, ana program ve de-
ğişime açık süreli çağrılar olgusuna geçiliyor. Çağrıların çe-
şitliliğini ihtiyaçlar ve talepler belirliyor. Uygulama süreçleri
ve mevzuat teke iniyor.
TEYDEB 22 Yıldır İş Fikri Sahiplerini, Mikro Ölçekteki Fir-
maları, Üniversiteleri, TTO’ları, Patent Tesciline İhtiyacı
Olan Kişileri Destekliyor
TEYDEB, Destek S
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook