TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 34

34
Bülten
2017
ARALIK
T a r ı m v e H a y v a n c ı l ı k S e k t ö r ü Y u r t d ı ş ı T e k n i k Ç a l ı ş m a Z i y a r e t l e r i G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Tarım ve Hayvancılık Sektörü Yurtdışı Te
TÜSSİDE ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğin-
de yürütülen “Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği Sü-
reçlerinin Analizi Projesi” kapsamında, iyi uygulama örnek-
lerini yerinde görmek için, Hollanda ve Almanya’ya “Yurtdışı
Teknik Çalışma Ziyaretleri” gerçekleştirildi. Hayvancılık ve
hayvancılık ekosistemi içindeki işbirlikleri açısından öne çı-
kan ülkelerden olan Hollanda ve Almanya’nın kooperatifleri,
sektörel gıda kümelenmeleri, araştırma kuruluşları ve üni-
versiteleri, üretici birlikleri, teknoloji ve araştırma merkezleri
yerinde görüldü. İlgili yapıların kurduğu işbirliği ekosistem-
lerin Erzurum ili ve Hinterlandındaki uygulanabilirliği de-
ğerlendirildi. Ziyarete Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
proje ekibi, TÜSSİDE proje ekibi ve sektör uzmanlarından
oluşan teknik komite üyeleri katıldı.
Hollanda Ziyaretleri
Hollanda’da gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, Honse-
lersdijk’te bulunan kooperatif şirketi Royal Flora Holland ziya-
ret edilerek, kurum bünyesinde bulunan borsa yapısı incelen-
di. Borsa oluşumunda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin
görüş alışverişinde bulunuldu. Hollanda’yı tarımsal alanda ve
çiçekçilik sektöründe öncü bir ülke haline getirmek misyonu
çerçevesinde pazarlama, markalaşma ve ticarileştirmeyi sağla-
mak adına üreticiler ile alıcıları aynı çatı altında buluşturan bu
yapı incelenerek işbirliğine yönelik bilgi toplandı, borsa strate-
jileri ve üyeler arasındaki işbirliği süreçleri gözlemlendi.
Daha sonra süt, et ve sperma üretimi yapan entegre bir
çiftlik olan K.I. SAMEN ziyaret edildi. Üretim süreçleri tespit
edildi, markalaşma stratejilerinin ve pazarlama faaliyetleri-
nin nasıl gerçekleştirildiği ile ne tür destekleme modellerin-
den faydalandıkları araştırıldı.
Programın ikinci gününde, çiftçilerin örgütlenmesi konu-
sunda danışmanlık hizmeti veren Agriterra firması ile görüş
alışverişinde bulunuldu. Bu firmanın dünya genelinde yap-
tıkları çalışmalar hakkında bilgi edinildi. Az gelişmiş ve yeni
gelişmekte olan ülkelerdeki kooperatif/birliklerin kuruluşu
ve yönetimini nasıl organize ettikleri incelendi. Ayrıca koo-
peratiflere özgü kurumsallaşma modellerinin uygulanabilir-
liği değerlendirildi.
Daha sonra ise Barendse ailesinin 2007 yılında başlattıkla-
rı ve 10 yıldan kısa bir süre içerisinde modern, sürdürülebilir
ve çevre dostu yöntemlerin kullanıldığı, Dünyanın en büyük
turuncu biber serasına dönüşen girişimleri Bezoek Agriport
ziyaret edildi. Ziyaret sırasında kümelenme yaklaşımı ile Ag-
riport’de faaliyete geçen diğer sera ve tarımsal işletmelerle
birlikte ortak marka yaratma ve seralardan elde edilen fazla
elektriğin yakında bulunan Microsoft Data Center’a ortak
pazarlama süreci ile aynı sektörde yer alan girişimciler ara-
sında yenilikçiliğin nasıl bir sinerji oluşturabileceğinin, top-
luma yaratacağı katma değerin ve inovasyon ekosisteminin
bölgedeki yaşam kalitesine katkısı hakkında bilgi alındı.
Programın üçüncü gününde, Hollandalı çiftçilerin çatı
organizasyonu olan LTO’nun gerçekleştirdiği lobi faaliyet-
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook