TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Akdeniz Bölgesi’ndeki su kaynakları ile gıda sistemleri alan-
larında yürütülecek araştırma ve inovasyon projelerini des-
teklemek amacıyla 2018 yılında faaliyete geçerek en az 10 yıl
sürmesi planlanan PRIMAGirişimi’nin (Partnership for Resear-
ch and İnnovation in the Mediterranean Area), Barselona’da
düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’na TÜBİTAK’ı temsilen Bi-
limsel Programlar Uzman Yardımcısı Nur Eda Demir katıldı.
Toplantıda, PRIMA Girişimi’nin uygulama mekanizması ola-
rak görev alacak PRIMAVakfı’nın işleyişi hakkında bilgi verildi.
Bağımsız denetmenlerce Ekim ve Kasım ayları boyunca yapı-
lacak olan uygulama öncesi etki değerlendirmesinin iyi gitti-
ği, pozitif sonuç beklendiği bilgisi paylaşıldı.
Etki değerlendirmesinden olumlu sonuç alındığı takdirde
program kapsamında ön çağrı duyurusu Ocak 2018’de ya-
pılacak, ilk çağrı Şubat ayında açılacak. PRIMA Genel Kurul
Başkanlığı görevini kuzey ülkesi olan İtalya gerçekleştirdiği
için, eş-başkanın da güney ülkesinden bir temsilci olması
gerekliliği kuralı kapsamında, Mısır temsilcisi Prof. Mohamed
El-Shinawii PRIMA Genel Kurul Eş-Başkanı seçildi. Gelecek
Genel Kurul Toplantısı’nda Yönlendirme Komitesi üyelerinin
seçilmesi kararlaştırılarak toplantıya son verildi.
PRIMA Girişimi Genel Kurul Toplantısı
İspanya’da Gerçekleştirildi
MAM Malzeme Enstitüsü Tarafından Organik Elektronik Çalıştayı’nın İkincisi Düzenlendi
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme
Enstitüsü Fotonik Teknolojiler Grubu tarafından düzenle-
nen“Organik Elektronik Çalıştayı”nın ikincisi gerçekleştirildi.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, çalışta-
yın açılış konuşmasında organik elektronik alanının güncel
durumu ile ilgili bilgi aktardı. Konu ile ilgili üniversite öğre-
tim üyeleri, lisansüstü öğrencileri ve firmaların katıldığı ça-
lıştayda, Metin Nil (VESTEL), İbrahim Susin (ARITEKS), Prof.
Dr. Ali Çırpan (ODTÜ), Prof. Dr. Canan Varlıklı (İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü), Prof. Dr. Ayşe Gül Gürek (Gebze Teknik
Üniversitesi), Doç. Dr. Hakan Usta, Doç. Dr. Ceylan Zafer (Ege
Üniversitesi) ve Sermet Koyuncu (Çanakkale 18 Mart Üniver-
sitesi) davetli konuşmacılar olarak çalıştayda yer aldı. Konuş-
macılar organik güneş hücreleri, organik ışık yayan diyotlar,
organik tranziztörler, perovskitler, sensör uygulamalarının
yanı sıra, konjüge polimer sentezi, elektro-kromik cihazlar,
elde edilen sonuçlar ve en son gelişmeler ile ilgili katılımcı-
ları bilgilendirdiler.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook