TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 36

36
Bülten
2017
KASIM
H 2 0 2 0 B I O M A S U D P L U S P r o j e s i Ç a l ı ş t a y ı A n k a r a ’ d a D ü z e n l e n d i
H2020 BIOMASUD PLUS Projesi Çalıştayı Ankara’da Düzenlendi
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü ve Temiz Enerji Vakfı (TE-
MEV) işbirliği ile, Ankara’da BIOMASUD PLUS “Konutlar İçin
Akdeniz Ülkelerine Özgü Katı Biyoyakıt Pazarının Geliştiril-
mesi” Proje Çalıştayı düzenlendi.
Kamu kurumları, özel sektör, oda ve birlikler, dernekler,
üniversiteler ve diğer pek çok kurumdan temsilcilerin ka-
tıldığı Çalıştay’da, Türkiye’deki “Biyokütle Sektörünün” ana-
lizi yapılarak, Biyokütle Sektörünün sağlıklı gelişmesi için
‘pelletlerin’ etiketlenmesi ve sertifikalandırılmalarına ilişkin
kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katı-
lımlarıyla görüş alışverişinde bulunuldu.
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitü Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir
Balıkçı, Temiz Enerji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. Tülin
Keskin ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araş-
tırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Toprak-Su Kaynakları
Araştırma Dairesi Başkanı Dr. Bülent Sönmez tarafından ya-
pılan açılış konuşmaları ile başlayan Çalıştay, “Biyokütle Kay-
nakları, Destekler, Mevzuat, Tedarik Zinciri, Deneyimler ve
AB’de Durum Temaları” altında gerçekleştirilen sunumlar ile
devam etti. Sunumlar İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitü
Uzman Araştırmacısı ve BIOMASUD PLUS Projesi Yürütücü
Yardımcısı Mahmut Ateş, Karadeniz Tarımsal Araştırma Ens-
titüsü Enerji Bitkileri Bölüm Başkanı Mustafa Acar, Bartın
Üniversitesi Orman Fak., Orman Müh. Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Nedim Saraçoğlu, TKDK Proje Yönetimi Koordinatörü
Türker Tunga Çağırıcı, TSE Kıdemli Kimyager Keziban Ay-
deniz Ulu, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Temiz Teknolojiler
Kümesi Başkanı Yaşar Çelik, Atıken Biyokütle Enerjisi Genel
Müdürü Emre Ergun, Maxpel Pellet Genel Müdürü Güven
Adıyaman ve 3AR Enerji & Kimya Genel Müdürü Dr. F. Figen
Ar tarafından gerçekleştirildi.
Çalıştayın interaktif bölümünde, “Biyokütle Sektörünün
Gelişmesi İçin Neler Yapılmalıdır?”, “Etiketleme ve Standar-
dizasyon Nasıl Olmalıdır?” ve “Biyokütle Teknolojilerinin
Geliştirilmesi, İmalatı ve Yaygınlaştırılmasında Nasıl Bir Yol
İzlenmelidir?” sorularını tartışmak üzere tüm temsilcilerin
katılımı ile grup çalışması gerçekleştirildi. Grup çalışmasının
tamamlanmasının ardından, her grup adına katılımcılar ça-
lışmaya ait birer sunum gerçekleştirerek görüş ve düşünce-
lerin paylaşımını sağladı.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook