TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
2018 ERA-NET Cofund E-Rare-3 Nâdir Hastalıklar Araştır-
maları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı, 7 Aralık 2017 tarihinde
açılıyor. Birinci aşama için son başvuru tarihi olarak 6 Şubat
2018 belirlendi.
2006 yılında kurulan E-Rare, Nâdir Hastalıklarda ERA-NET
Araştırma Programları (
, faaliyetleri Avrupa
Komisyonu tarafından desteklenen bir Avrupa Araştırma
Alanı (European Research Area-ERA)-NET Cofund proje-
si. Yaklaşık 10 yıldır nâdir hastalıklar alanında uluslararası
araştırmaları desteklemek amacıyla Ortak Uluslararası Çağrı
(Joint Transnational Call- JTC) düzenleyen ERA-NET Cofund
E-Rare-3 Projesi Konsorsiyumu, 2018 yılının çağrı başlığını
“Nâdir Hastalıklar Kapsamında Hastalık Sebeplerinin Keş-
finde Hipotez Bazlı Entegre Çoklu-Omik Yaklaşımlar ve
ERANet-LAC 2017/3 çağrı dönemi 20 Kasım 2017 – 8 Mart
2018 tarihleri arasında başvuruya açık olacak. Çağrıya ülkemiz
ile birlikte Arjantin, Barbados, Belçika, Bolivya, Brezilya, Şili,
Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Finlandiya, Alman-
ya, Guetamala, İsrail, İtalya, Meksika, Panama, Peru, Polonya, İs-
panya ve Uruguay’dan fonlayıcı kurum ve kuruluşlar katılacak.
ERANet-LAC (Network of the European Union, Latin Ame-
rica and the Caribbean Countries on Joint Innovation and
Research Activities) Avrupa Birliği ülkeleriyle Latin Amerika
TÜBİTAK ile Pakistan Bilim Vakfı (Pakistan Science Foundati-
on – PSF) arasında 1 Kasım2017 tarihinde ortak bir çağrı açıldı.
2553 koduyla açılan çağrı kapsamında başvurular;Yenilenebilir
Enerji, Yer Bilimleri, Havacılık, Malzeme Bilimleri, Biyoteknoloji,
Çevre Bilimleri alanlarında ortak başvuru yöntemiyle alınacak.
TÜBİTAK-PSF İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje
önermek isteyenTürk ortakların proje başvurularını online ola-
rak 2553 kodlu programa
adre-
sinden en geç 15 Ocak 2017 tarihine kadar yapmaları ve ıslak
2 Nisan 1997 tarihli “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği
Anlaşması”na dayanarak TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademi-
si (Slovak Academy of Sciences – SAS) arasında 16 Ekim 2017
tarihinde ortak bir çağrı açıldı. TUBİTAK- SAS İşbirliği Programı
çerçevesinde ortak proje önermek isteyenTürk ortaklarınproje
başvurularını online olarak 2540 kodlu programa
-
pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 29 Aralık 2017 tarihine
Fonksiyonel Validasyonları Uluslararası Araştırma Projeleri
(Transnational research projects on hypothesis-driven use
of multi-omic integrated approaches for discovery of disea-
se causes and/or functional validation in the context of rare
diseases)” olarak belirledi.
Nâdir hastalıklar alanında farklı ülkelerden bilim insanla-
rını biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge
işbirliklerinin desteklenmesi hedeflenen JTC2018 çağrısına
Ülkemiz adına TÜBİTAK katkı sunuyor.
Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye
-
call/10th-joint-call-european-research-projects-rare-disea-
ses-jtc-2018 ağ sayfasından ulaşabilir; sorular TÜBİTAK ERA-
NET Cofund E-Rare-3 Projesi Ulusal İrtibat Noktası Dr. Jale
Şahin’e,
adresinden iletilebilir.
ve Karayip Ülkeleri arasında bilimsel ve teknolojik araştırma
alanlarında işbirliğini hedefleyen bir 7. Çerçeve Programlar
projesi. 2017 yılı sonuna kadar devam edecek ERANet-LAC
Projesinin devamında, işbirliklerinin sürdürülmesi hedef-
lendiğinden, ERANet-LAC Partnerleri tarafından “EU-CELAC
Interest Group” bağımsız platformu oluşturuldu. Bu çerçe-
vede, ERANet-LAC/EU-CELAC Interest Group üye ülkelerinin
katılımıyla biyoekonomi, sağlık ve bilgi iletişim teknolojileri
konulu bir çağrı açılacak.
imzalı evrakları basılı olarak en geç 22Ocak 2018 tarihine kadar
TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta yoluyla iletmeleri gerekiyor.
Anılan programın sayfasına ve proje öneri formlarına aşağı-
da belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:
-
je-destekleri/2553/icerik-2553-pakistan-bilim-vakfi-psf-
ile-ikili-isbirligi-programi
kadar yapmaları ve ıslak imzalı evrakları basılı olarak en geç 12
Ocak 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta yo-
luyla iletmeleri gerekiyor.
Anılan programın sayfasına ve proje öneri formlarına aşağı-
da belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:
ler-akademisi-sas-ile-tematik-isbirligi-programi
2018 ERA-NET Cofund E-Rare-3 Nâdir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı Açılıyor!
ERANet-LAC Üçüncü Ortak Çağrısı Açılıyor
Pakistan Bilim Vakfı (PSF)- TÜBİTAK Çağrısı Açıldı
Slovak Bilimler Akademisi (SAS)-TÜBİTAK Çağrısı Açıldı
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook